6200.Kiskőrös,Martini u. 1

Tel: 06.20.9312.582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

 

Főoldal

a kresz alapfogalmai

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01. tanfolyami információk

02.  a kresz alapfogalmai

03. a kresz általános rendelkezései

04. a járművezetés személyi

feltételei

05. a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06. a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07. az útvonal típusát jelző táblák

08. az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09. az utasítást adó jelzőtáblák

10. a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11. a veszélyt jelző táblák

12. a tilalmi jelzőtáblák

 13. a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14. az útburkolati jelek

15. az „egyéb” közúti jelzések

16. a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17. forgalomirányítás

karjelzésekkel

18. az elindulás és a haladás az

úton

19. az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20. besorolás az útkereszteződés

előtt

21. a bekanyarodás

22. elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23. az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24. közlekedés főútvonalon

25. közlekedés vasúti átjáróban

26. Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27. a párhuzamos közlekedés

szabályai

28. közlekedés gyorsforgalmi úton

29. a sebesség

30. a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

1.ábra

2.ábra

- a KRESZ hatálya

- az úttal kapcsolatos fogalmak

- a közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak

- a közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak

- a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek

- a figyelmeztető jelzést használó járművek

- a betegszállító gépjármű

- a veszélyes anyagot szállító járművek

a KRESZ hatálya

A KRESZ az 1/1975. ( II. 5. ) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól. A rendelet a Magyar Köztársaság területén lévő közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon folyó közlekedést szabályozza.

Az úttal kapcsolatos fogalmak

Út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetőleg magánterület (közforgalom elől el

    nem zárt magánút).

Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható

    módon elhatárolt - része; a gyalogút azonban nem járda.

Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része.

A menetirány szerinti jobb oldal: az úttestnek az a része, amely - a menetirányt tekintve - az úttest útburkolati jellel megjelölt

    vagy képzeletbeli felezővonalától jobb oldalra esik. Egyirányú forgalmú úton és körfogalmú úton az úttest, továbbá osztott

    pályás úton a menetirányt tekintve jobb oldalra eső úttest teljes szélességében menetirány szerinti jobb oldalnak tekintendő.

Forgalmi sáv: az úttestnek egy gépkocsisor biztonságos közlekedésére elegendő szélességű - akár útburkolati jellel

    megjelölt, akár meg nem jelölt - része.

Leállósáv: az útnak az úttesttel azonos szintben levő, attól útburkolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott része.

Kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt - kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgáló - különleges forgalmi sáv.

Útpadka: az útnak az úttest mellett levő, útburkolattal el nem látott része.

Kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt út.

Gyalog- és kerékpárút: jelzőtáblával gyalog-és kerékpárútként megjelölt út, amelyen a gyalogos és a kerékpáros forgalom

   részére fenntartott útfelületet burkolati jellel és eltérő színű burkolattal is kijelölhető.

Kerékpáros nyom: az úttesten kerékpárt és nyilat mutató sárga színű burkolati jellel kijelölt útfelület.

Nyitott kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt - kerékpár és különleges esetekben (az egymás mellett történő

   elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) jármű egyirányú közlekedésére szolgáló - különleges forgalmi sáv.

Járdasziget: az útnak az úttesten levő, attól kiemelt szegéllyel elválasztott és körülhatárolt - a járműforgalom elől elzárt, a  

   gyalogosok védelmére vagy a járműforgalom irányítására szolgáló - része.

Osztott pályás út: olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára - egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamos pályával

   vagy más hasonló módon elválasztott - két külön útteste van.

Útkereszteződés: két vagy több útnak azonos szintben való kereszteződése, egymásba torkollása, illetőleg elágazása.

Autópálya: jelzőtáblával autópályaként megjelölt osztott pályás út.

Autóút: jelzőtáblával autóútként megjelölt út.

Főútvonal: jelzőtáblával főútvonalként megjelölt út.

Gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt út, illetőleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál és az

     úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.

Útzár: a közútnak, rendőrségi ellenőrzés céljából, a járművek továbbhaladását akadályozó eszközökkel történő lezárása.

Biztosított vasúti átjáró: a közúti járművek forgalmát teljes sorompó; teljes sorompó és piros fényt adó kiegészítő berendezés;

   hangjelző berendezés; fénysorompó; félsorompóval kiegészített fénysorompó; jelzőőr szabályozza.

Biztosítatlan vasúti átjáró: a közúti járművek forgalmát az r) pontban meghatározott berendezések vagy jelzőőr nem

    szabályozza.

Földút: jármű közlekedésre szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva,

     kohósalak stb.) út, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt, ideértve azon földutat is, amely a szilárd

     burkolatú úthoz való csatlakozás, illetve a vasúti átjáró előtt legfeljebb 50 méter hosszban szilárd burkolattal rendelkezik.

Szilárd burkolatú út: olyan út, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal

   rendelkezik.

A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak

Jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek.

Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek.

Gépkocsi: olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van; a négy kerekű motorkerékpár azonban nem gépkocsi.

Személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely van.

Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - kilencnél több állandó ülőhely van.

Trolibusz: elektromos felsővezetékhez kötött gépkocsi.

Vontató: pótkocsi vontatására készült, rakfelület nélküli gépkocsi.

Nyerges vontató: olyan vontató, amely a rajta levő nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi súlyának jelentős részét átveszi.

Tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi.

Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e járműkategóriába sorolt kétkerekű oldalkocsi nélküli, L4e járműkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkező jármű, továbbá a motoros tricikli.

Motoros tricikli: a külön jogszabályban L5e járműkategóriába sorolt háromkerekű és L7e járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár.

Mezőgazdasági vontató: kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező, pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármű, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet. (max. 2 db. pótkocsi, a rendszámtábláján fekete betűk - számok)

Lassú jármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes. (max. 1 db. pótkocsi, a rendszámtábláján piros betűk-számok) Nem azonos a lassan haladó járművel!

Pótkocsi: olyan jármű, amely gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel történő vontatásra készült. A legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi: könnyű pótkocsi, az ennél nagyobb össztömegű pótkocsi: nehéz pótkocsi.

Félpótkocsi: olyan pótkocsi, amely a vontató nyeregszerkezetére támaszkodik úgy, hogy súlyának jelentős részét a vontató veszi át.

Járműszerelvény: gépjárműből, mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és hozzákapcsolt pótkocsiból (egyéb vontatmányból) álló, a forgalomban egy vezetővel, egységként résztvevő járműkombináció.

Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó.

Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.

Quad: a külön jogszabályban   -- L - kategóriák 

L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár vagy

L7e járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár, amely nyitott utasterű, kormányműve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.

Mopedautó: a külön jogszabályban L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár, amely zárt utasterű, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelőszervekkel van felszerelve."

Villamos: olyan jármű, amely az úttestbe épített, vasúti pályaként meg nem jelölt sínpályán való közlekedésre szolgál

Veszélyes anyagot szállító jármű: olyan jármű, amelyet elején és hátulján narancssárga alapszínű, felirat nélküli vagy felirattal ellátott táblával jelöltek meg (1. és 2. ábra).

Sajáttömeg: üzemanyaggal feltöltött és a szükséges tartozékokkal (szerszám, pótkerék stb.) ellátott üres jármű tömege.

Össztömeg: a jármű saját tömegének, valamint a rajta levő személyeknek, rakománynak és egyéb tárgyaknak az együttes tömege. össztömeg (pillanatnyi tömeg) saját tömeg + a személyek (68 kg) és a rakomány együttes tömege

Megengedett legnagyobb össztömeg: az illetékes hatóság által meghatározott (a forgalmi engedélybe bejegyzett tömeg) az a tömeg, amelyet a jármű össztömege nem haladhat meg.

Gyermekbiztonsági rendszer:

integrált gyermekbiztonsági rendszer: hevederek vagy hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítő székkel és/vagy ütközésvédelemmel együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek;

nem integrált gyermekbiztonsági rendszer: részleges biztonsági rendszer, amely a felnőttek számára szolgáló biztonsági övvel együtt használva - amely körbeveszi a gyermek testét, vagy biztonságosan rögzíti azt a szerkezetet, amelyben a gyermeket elhelyezik - teljes gyermekbiztonsági rendszert képez.

Betegszállító gépjármű: külön jogszabály szerint ilyennek megjelölt és üzemeltetett jármű.

Iskolabusz: kizárólag gyermekek, tanulók, felnőtt kísérő melletti szállítására rendszeresített és a 48 § (12) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő autóbusz, amely a közoktatási intézmény munkarendjéhez igazodóan közlekedik.

Tengelyterhelés: a jármű egy-egy tengelyén levő kerekek által a vízszintes talajra átvitt súly.

Nem gépi meghajtású járművek:

kerékpár

kézikocsi (több kerék)

állati erővel vont jármű

pótkocsik: könnyű (max.750 kg), nehéz ( 750 kg felett), félpótkocsi

kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti,

                a kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen,

                a kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.

Járműnek nem minősülő közlekedési eszközök:

emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék

gépi meghajtású kerekes szék (sebessége max. 10 km/h)

gördeszka

roller

gyermekjátékok

babakocsi

talicska /egy kerék/

A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak

Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató minősül.

Elsőbbség: továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevőjével szemben. Azt a járművet, amelynek elsőbbsége van, az elsőbbségadásra kötelezett nem kényszerítheti haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására. Azt a gyalogost, akinek elsőbbsége van, az elsőbbségre kötelezett nem akadályozhatja és nem zavarhatja áthaladásában.

Előzés: járművel az úttesten azonos irányban haladó jármű melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében a különböző forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek egymás melletti elhaladása nem minősül előzésnek.

Megállás: járművel a be- és kiszálláshoz vagy a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig, illetőleg - ha a jármű vezetője a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás

Várakozás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egyhelyben tartózkodás

Lakott terület: a lakot terület kezdetét és végét jelző táblák közé eső terület

Éjszaka: az esti szürkület kezdetétől a reggeli szürkület megszűnéséig terjedő időszak

Korlátozott látási viszonyok: az átlagos látási viszonyoknak, felhősödés, köd, eső, hóesés, porfelhő vagy más ok miatt előállt jelentősebb korlátozottsága

Mobil rádiótelefon: a közcélú mobil rádió telefon szolgáltatás igénybevételére alkalmas készülék (végberendezés)

Gyermekbiztonsági rendszer testsúly szerinti, csoportba sorolása a benne elhelyezhető gyermek testsúlya szerint

-   0. csoport: 10 kg testsúly alatt,

-   0+. csoport: 13 kg testsúly alatt,

-   I. csoport: 9-18 kg testsúlyig,

-   II. csoport: 15-25 kg testsúlyig,

-   III. csoport: 22-36 kg testsúlyig

Fényvisszaverő mellény (ruházat): az MSZ EN 471:2003. számú szabványban meghatározott követelményeknek megfelelő mellény vagy ruházat.

Veszélyeztetés: ha valaki a közlekedés más résztvevőit kár, baleset bekövetkezésének, a személy- és vagyonbiztonság sérelmének a lehetőségébe sodorja.

Akadályozás: ha valaki a közlekedés más résztvevőjét a szándéka szerinti menetében, mozgásában, továbbjutásában gátolja, hátráltatja, a célzattól eltérő közlekedési magatartásra (pl. fékezésre vagy irányváltoztatásra) kényszeríti.

Zavarás: olyan magatartás, amellyel valaki másnak a közlekedését nehezíti, a közlekedés más résztvevőit megijeszti, neki kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget okoz, magatartásával figyelmét elvonja vagy indokolatlanul leköti (pl. zavar az a járművezető, aki a kürtöt, fénykürtöt, vagy a távolsági fényszórót indokolatlanul használja. Zavar az a járművezető is, aki a járműve sebességével megtéveszti az elsőbbséggel rendelkezőket).

Magatartás a megkülönböztető használó járművekkel szemben

A megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását - félrehúzódással és a szükséghez képest megállással - lehetővé kell tenni.

Megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.

Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos. Az ilyen gépjármű mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával.

Magatartás a  figyelmeztető jelzéseket használó járművekkel szemben

A figyelmeztető jelzést (sárga villogó fényt) használó járművet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni.

42. § (5) Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban - egymás mellett haladó - hó eltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó járműveket tilos megelőzni. Az ilyen gépjárművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.