6200.Kiskőrös,Martini u. 1

Tel: 06.20.9312.582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

 

Főoldal

a járművek közlekedésben való részvételének feltételei

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01. tanfolyami információk

02.  a kresz alapfogalmai

03. a kresz általános rendelkezései

04. a járművezetés személyi

feltételei

05. a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06. a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07. az útvonal típusát jelző táblák

08. az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09. az utasítást adó jelzőtáblák

10. a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11. a veszélyt jelző táblák

12. a tilalmi jelzőtáblák

 13. a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14. az útburkolati jelek

15. az „egyéb” közúti jelzések

16. a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17. forgalomirányítás

karjelzésekkel

18. az elindulás és a haladás az

úton

19. az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20. besorolás az útkereszteződés

előtt

21. a bekanyarodás

22. elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23. az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24. közlekedés főútvonalon

25. közlekedés vasúti átjáróban

26. Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27. a párhuzamos közlekedés

szabályai

28. közlekedés gyorsforgalmi úton

29. a sebesség

30. a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

- a járművek közlekedésben való részvételének a feltételei

- indulás előtti teendők

- pótkocsi vontatására vonatkozó előírások (kezdő vezető, pótkocsit nem vontathat)

- a segédmotoros kerékpár azonosítási jele

- a biztosítási kötelezettségről:

A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni:

- amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van

- a járműre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) (rendszámtábla(ák)) van(nak

  felszerelve

- a hatósági jelzés(eke)t (rendszámtábla(ka)t) a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt

  megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

- amely a jogszabályban meghatározott műszaki és környezetvédelmi feltételeknek megfelel

- amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi

- a jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a

  fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését),

  valamint a hatósági jelzés(ek) (rendszámtábla(ák)) meglétét, állapotát - az adott körülmények között indokolt módon - ellenőrizni.

- a jármű hatósági engedélyét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

- a külföldre távozó magyar rendszámú gépjárművet - a „H” betűt feltüntető - államjelzéssel kell ellátni.

- Rendkívüli időjárás, természeti körülmények (havazás, jegesedés, árvíz stb.) esetén a közúti járműveknek a Magyar

  Köztársaság területére történő beléptetése - külön jogszabály alapján - feltételhez köthető vagy korlátozható.

Ha a jármű a rendelkezéseknek nem felel meg

az üzemben tartó nem engedheti meg, hogy a vezető a járművel elinduljon és az elindulást köteles megakadályozni;

a vezető a járművel nem indulhat el és az elindulásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni.

A Magyar Köztársaság területén csak olyan külföldi rendszámú gépjármű közlekedhet, amelyet a rendszámot kiadó állam jelzésével elláttak.

A magyar hatósági jelzéssel ellátott gépjárművön - ide nem értve a DT és a CK betűjelű rendszámtáblával közlekedő gépjárművet - nem lehet olyan jelzést - így különösen CD jelzésű matricát - feltüntetni, amely arra utal, hogy a gépjármű a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek vagy ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjának, illetve a mentességet élvező családtagjának használatában van.

A telephelyről történő elindulás előtt a vezetőnek ellenőriznie kell

A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről a napi első indulás előtt (így különösen a garázsból) elindul, köteles a

- kormányberendezés

- fékberendezés

- gumiabroncsok

- kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések állapotát (működését)

- a hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] meglétét

állapotát  az adott körülmények között indokolt módon ellenőrizni.

További tudnivalók a hatósági jelzésekről: A hatósági jelzés(eke)t [rendszámtábla(áka)t] a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

A pótkocsi vontatására vonatkozó előírásokról:

- a forgalmi engedélybe bejegyzett adatok alapján határozható meg, hogy a jármű vontathat-e és milyen pótkocsit

       - gépkocsival egy pótkocsi vontatható

       - oldalkocsis motorkerékpárral, mopeddel (robogó) és motoros triciklivel pótkocsi nem vontatható,

A környezetvédelmi felülvizsgálatról:

A jármű környezetvédelmi tulajdonságának jelölése plakettel:

A jármű környezetvédelmi tulajdonságának megfelelő színű plakettet az érvényességi évének utolsó két számát tartalmazó négyszög és az érvényességi év hónapjának külső köríven lévő sorszáma kilyukasztását követően ragasztják fel a rendszámtáblára.

A segédmotoros kerékpár azonosítási jele - CM 50

- a jármű vázába beütött CM betűk és a hajtómotor hengerűr- tartalmát jelző szám cm³-ben

- segédmotoros kerék- pár közúton ilyen jelzés nélkül nem közlekedhet

A biztosítási kötelezettségről:

Minden magyarországi telephelyű, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben meghatározott gépjármű üzemben tartója köteles a törvény szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére, a törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.

Kötelező felelősségbiztosítást kell kötni:

-           a gépjárműre,

-           a pótkocsira,

-           a mezőgazdasági vontatóra,

-           a lassú járműre,

-           a munkagépre,

-           a segédmotoros kerékpárra.

A fenti jelzés nélkül a jármű a közúti forgalomban, nem vehet részt. 

Külföldre utazás előtt

Nemzetközi biztosítási kártya (Zöldkártya)

Az államjelzés H - betűs matrica

Abban az esetben, ha Ön nem a jármű üzemben tartója, harmadik országba a Magyar Köztársaság területét Magyarországon forgalomba helyezett járművel a forgalmi engedélyben feltüntetett jogosulton kívül más személy csak annak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos hozzájárulásával hagyhatja el.

A levegő védelmével kapcsolatos szabályok (szmog riadó) (21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet)

A közlekedési hatóság (NKH) és a közlekedésrendészeti szerv a környezetvédelmi hatóság vagy a közegészségügyi hatóság kezdeményezésére azokon a területeken, ahol a mozgó légszennyező források használata veszélyes légszennyezettséget okoz, forgalomkorlátozást vagy más intézkedést rendelhet el.