6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

személy és teherszállítás

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

A járművek utasaira vonatkozó szabályok

Az utas csak álló járműre szállhat fel és csak álló járműről szállhat le. Az utasnak tilos a vezetőt a vezetésben zavarni, állva utazni, kivéve autóbuszon, trolibuszon és villamoson a jármű lépcsőjén, illetőleg külső részén utazni a jármű ablakán vagy ajtaján kihajolni. A jármű ajtaját az utas csak akkor nyithatja ki ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül felszállni, illetőleg arról leszállni abban az esetben szabad ha a jármű személyzete erre előzetesen - szóban vagy a vezető által működtetett ajtók kinyitásával - engedélyt adott. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg az úttestre történik, akkor szabad a járdáról az úttestre lépni ha a jármű a megállóhelyen megállt.

Balesetmentes vezetést!

 

 

Személyszállítás   Gyermek szállítás

Személyt szállítani csak a járműnek e célra kialakított álló vagy ülőhely részén szabad. Álló utast csak autóbuszon, trolibuszon és villamoson szabad szállítani.

Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel, legfeljebb a jármű hatósági engedélyében feltüntetett számú személyt szabad szállítani. A szállítható személyek számának meghatározásánál a vezetőt is figyelembe kell venni.

- személyt szállítani csak a járműnek e célra kialakított részén szabad

- álló utast csak autóbuszon, trolibuszon és villamoson szabad szállítani

- gépjárművel, mgv -vel és lassú járművel legfeljebb a jármű hatósági engedélyében feltüntetett számú személyt szabad szállítani

- a szállítható személyek számának meghatározásánál a vezetőt is figyelembe kell venni

- két 10 éven aluli gyermeket ha az általuk elfoglalt ülésen (csak a hátsó ülésen) a gyermekbiztonsági rendszer használata nem

  kötelező - egy személynek kell tekinteni

Pótkocsin személyt szállítani tilos, kivéve a járműszerelvény biztonságos közlekedése érdekében szükséges - a pótkocsi hatósági engedélyében meghatározott számú - személy szállítását a mezőgazdasági vontató első, nem billenő rakfelületű pótkocsiján

A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek - a testsúlyához igazodó kialakítású - gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert kialakításától függően a járműnek erre a célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz vagy ennek bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni. A gépkocsi és a mopedautó üléseihez - a vezető ülését kivéve - gyermekbiztonsági rendszer szerelhető be. Az első üléshez - a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban - a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták.

A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell. Nem elég a gyermeket a gyermekülés pántjaival rögzíteni, hanem a gyermekülést is rögzíteni kell a járműben található biztonsági övhöz, vagy a rögzítési pontokhoz (Isofix). 

A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni:

- ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása

alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható)

- ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas

és az üléshez beszerelt biztonsági övvel testméretéhez igazodóan - biztonságosan

rögzíthető

- ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást

végző gépkocsi hátsó ülésén utazik

- ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő gépkocsi betegellátó

terében utazik

- a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban

- a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha álló utasokat is

szállíthat

- ha 3. életévét még nem töltötte be és állva utazik az autóbuszban

- ha külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik."

A biztonsági öv becsatolására vonatkozó szabály alapján amennyiben a jármű ülését biztonsági övvel szerelték fel, úgy az ülésen utazó személy - a jármű fajtájától függetlenül - a biztonsági övet köteles becsatolni.

 

Nem kell a biztonsági övet becsatolni

- a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének

- a taxi gépkocsi vezetőjének, ha taxi üzem- módban utast szállít

- a mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak,ha a becsatolás a beteg állapotának romlását okozhatja a betegellátást

  akadályozza

- a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban

- a lakott területen kívül menetrendszerinti személyszállítás végző autóbuszban ha álló utasokat is szállíthat

- az autóbuszban szállított 3. életévét még be nem töltött gyermeknek

- annak, aki külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

A felelősségről

- a biztonsági öv becsatolásának elmulasztásáért a szabálysértési felelősség az ülésen utazó személyt terheli

- az autóbuszon a biztonsági öv kötelező használatáról tájékoztatási kötelezettség terheli az üzembentartót illetve a járművezetőt

Személyszállítás kerékpáron

A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.

A gyermek biztonságos elhelyezése a kerékpáron, kerékpár utánfutón.

    

Személyszállítás motorkerékpáron

Segédmotoros kerékpáron utast szállítani nem szabad. TILOS !

A motorkerékpár pótülésén csak egy a saját biztonságára ügyelni képes személyt szabad szállítani, akinek a lába a lábtartót eléri.

A motorkerékpár oldalkocsiban két 10 éven aluli gyermek is szállítható.

Teherszállítás

Járművet megterhelni oly mértékig szabad, hogy össztömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg. Olyan gépjárművön, amelynek teherbírását csak a szállítható személyek számával határozták meg, személyenként 10 kilogramm rakomány is szállítható. Ha az ilyen járművel a megengedettnél kevesebb személyt szállítanak, a rakomány súlya annyiszor 68 kilogrammal növelhető, amennyivel a szállított személyek száma a szállítható személyek számánál kevesebb.

A rakományt a járművön - annak belsejében, illetőleg rakfelületén - úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja, egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa

- úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le

  ne szóródjék

- az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon

- magassága - a jármű magasságával együtt - a négy métert ne haladja meg

- a járművön, illetőleg annak rakfelületén ne nyúljék túl.

Zárt kocsiszekrényű jármű tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a járműre tetőcsomagtartó van felszerelve. Személygépkocsi tetőcsomagtartóján rakomány abban az esetben is szállítható, ha a járművön előre és hátra legfeljebb 40-40 cm-re túlnyúlik.

Ha a rakomány méretei miatt a Kresz rendelkezése nem tartható meg, nyitott rakfelületű járművön a rakomány úgy is elhelyezhető, hogy a rakfelületen túl előre (legfeljebb a jármű elejéig), illetőleg a járművön túl hátra (legfeljebb két méterre, de a rakfelület hosszának felénél nem nagyobb távolságra) vagy oldalra (úgy, hogy a rakomány és a jármű együttes szélessége a 2,5 métert ne haladja meg) kinyúljék. A pótkocsit vontató jármű rakománya hátra nem nyúlhat túl a rakfelületen.

A járművön túlnyúló rakományt (álló járművön is) legalább 40x40 cm méretű piros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illetőleg táblával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel az oldalra kinyúló rakományt előre fehér fényű lámpával és fehér fényvisszaverővel, hátra piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel meg kell jelölni. A rakomány külső széle és a lámpa átvilágított felületének, illetőleg a fényvisszaverőnek a külső széle között - vízszintes irányban - legfeljebb 40 cm távolság lehet. Az oldalra kinyúló rakomány lámpával és fényvisszaverővel való megjelölése mellőzhető, ha a rakomány legszélső pontja a járműnek az azonos oldalon levő helyzetjelző lámpájától - vízszintes irányban - 40 cm-nél nincs nagyobb távolságra.

A gépkocsi (lakókocsi) hátsó részéhez  rögzített rakományt úgy kell elhelyezni, hogy
- a gépkocsi hátsó részén elhelyezett világító és fényjelző berendezések és a rendszámtábla látható legyen,
- a gépkocsi hossztengelye irányában hátrafelé legfeljebb 1 m-re, oldal irányban legfeljebb 0,4 m-re nyúljon ki,
- a rakomány szélessége 2,5 m-t ne haladja meg,
- a rakomány megjelölése feleljen meg a meghatározott rendelkezésnek.