6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

műszaki hiba, a járművek eltávolítása

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

 

 

Műszaki hiba

A vezető köteles a járművet - lehetőleg olyan helyen, ahol a forgalmat nem akadályozza - haladéktalanul megállítani, ha a jármű olyan hibáját észleli, amely balesethez vezethet, különösen ha elromlott a jármű. Tilos továbbhaladni!

- kormányszerkezete,
- üzemi fékberendezése,
- összes féklámpája,
- irányjelző berendezése,
kivéve ha kézzel megfelelő irányjelzés adható,
- bal oldali első vagy hátsó helyzetjelző lámpája, kivéve, ha a jármű kivilágítása nem szükséges vagy az elromlott lámpa

  a távolsági fényszórót és a hátsó helyzetjelző ködlámpát kivéve más lámpával helyettesíthető.

Az elromlott járművet lehetőség szerint az úttesten kívül vagy olyan helyen kell elhelyezni, ahol a várakozás nem tilos. A járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az álló járműre vonatkozó szabályok szerint ki kell világítani. A járművezetőnek mindent el kell követnie a közlekedés biztonságának megóvása érdekében

A közlekedés biztonságát közvetlenül nem veszélyeztető műszaki hiba esetében a járművel - fokozott óvatossággal, lehetőleg kis forgalmú úton és időszakban - a legközelebbi olyan helyig szabad közlekedni, ahol a hiba elhárítható. Ha az ilyen műszaki hiba autópályán vagy autóúton következik be, arról a legközelebbi lehajtásra szolgáló úton, illetőleg útkereszteződésben le kell térni.

Tovább szabad közlekedni, ha:

- az irányjelző berendezés elromlott, de kézzel megfelelő irányjelzés adható (utas segítségével)

- bal oldali első vagy hátsó helyzetjelző lámpa elromlott, de a jármű kivilágítása nem szükséges, illetve más lámpával (a

  távolsági fényszórót és a hátsó helyzetjelző ködlámpát kivéve) helyettesíthető.

Lakott területen kívül az úttesten vagy a leállósávon levő elromlott gépjárművet - kivéve a kétkerekű motorkerékpárt -, valamint mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és fel nem kapcsolt pótkocsit elakadást jelző háromszöggel meg kell jelölni. Az elakadást jelző háromszöget a jármű mögött úgy kell elhelyezni, hogy az elromlott járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból észlelhesse. Az elromlott járművet elakadást jelző háromszöggel lakott területen is meg szabad jelölni.

                      

Az úttesten levő elromlott járművet az elakadást jelző háromszögön kívül meg szabad jelölni mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével vagy villogó narancssárga fényjelzést adó elakadást jelző lámpával.

A járművek eltávolítása

 A rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője - az üzemben tartó értesítése mellett és költségére - elszállítással eltávolíthatja azt a járművet, amely, megállást vagy várakozást tiltó jelzőtábla hatálya alá eső területen szabálytalanul várakozik,

- kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik,

- a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott, jelzőtáblával vagy útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik.

A jármű elszállításáról a közterület felügyeletnek, illetve az út kezelőjének a rendőrséget is értesítenie kell.

Közveszély vagy elemi csapás elhárítása, illetőleg az ebből származó kár csökkentése érdekében, valamint a közút különleges igénybevétele esetében a rendőrhatóság felhívhatja az üzemben tartót a jármű eltávolítására. Ha az üzemben tartó a kellő időben közölt felhívásnak nem tesz eleget, a rendőrhatóság a járművet az üzemben tartó költségére eltávolíttathatja. Ha az üzemben tartó a jármű eltávolítására előzetesen nem hívható fel, a rendőrhatóság a járművet saját költségére távolíttathatja el; az üzemben tartót a jármű eltávolításáról ilyen esetben is értesíteni kell. A járművet a tűzoltóság is eltávolíthatja; erről azonban a rendőrhatóságot is értesítenie kell. E bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a baleset folytán megsérült és elhagyott járművek eltávolítására is.

Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon - közterület-használati engedély nélkül - legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja.

Elromlott jármű vontatása

Elromlott jármű vontatása során, fokozott óvatossággal, lehetőleg kisforgalmú úton és időszakban kell közlekedni. Autópályáról és autóútról az elromlott járművet vontató járművel a legközelebbi lehajtásra szolgáló úton, illetőleg útkereszteződésben le kell térni.

Elromlott gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet vontatni csak olyan járművel szabad, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármű tényleges súlyának a felét ha azonban az üzemi fékberendezés romlott el, vontatásra csak olyan járművet szabad használni, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármű tényleges súlyát.

Kétkerekű motorkerékpárt, segédmotoros kerékpárt és kerékpárt vontatni, valamint ilyen járművel más járművet vontatni tilos.

Olyan járművet, amelynek kormányszerkezete romlott el, csak emelve szabad vontatni. Emelve vontatásnál a vontatott járművet úgy kell rögzíteni, hogy a megemelt rész oldalirányban ki ne lenghessen. Járművet emelve úgy vontatni, hogy a kormányozott kerekein gördüljön, csak abban az esetben szabad, ha a kormányzott kerekeket elfordulás ellen megfelelően rögzítették.

A vontatott járművet olyan személynek kell vezetnie, aki megfelel a hatósági rendelkezéseknek. Vontatott járművön - a vezetőn kívül - személyt szállítani tilos; az emelve vontatott járművön még vezető sem utazhat.

A vontató rudat, illetőleg a vontatókötelet a járműveken úgy kell rögzíteni, hogy az le ne szakadhasson. A vontatórúdnak, illetőleg a vontatókötélnek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a két jármű kanyarodás közben össze ne érhessen, nem lehet azonban hosszabb, mint a vontatott jármű. Ha a vontatórúd, illetőleg a vontatókötél három méternél hosszabb, azt feltűnő módon (pl. zászlóval, lámpával) meg kell jelölni.

Olyan járművet, amelynek üzemi fékberendezése romlott el, vagy amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja, csak - a húzó- és a nyomóerők felvételére egyaránt alkalmas - merev vontatórúddal szabad vontatni. Személygépkocsiknál ez a járművek sajátosságai miatt, nehezen kivitelezhető.

A vontatott jármű féklámpáját és irányjelző berendezését - kivéve ha a járművet emelve vontatják - működtetni kell, továbbá - éjszaka és korlátozott látási viszonyok között - a vontatott járművet is ki kell világítani.

A JÁRMŰVEK KÖTELEZŐ TARTOZÉKAI - a gépkocsik kötelező tartozékai (3500 kg-ig)

- elakadást jelző háromszög

- elsősegélynyújtó felszerelés - „B” típusú elsősegélynyújtó felszerelést kell készenlétben tartani:

- oldalkocsis motorkerékpár,
- személygépkocsiban,
- mezőgazdasági vontatóban,
- lassú járműben,

- a tartalék izzólámpák és olvadó biztosítékok 2009. október 1-től nem minősülnek kötelező tartozéknak.

Ezenkívül, célszerű a ha a gépkocsiban van még: vontatókötél, törlőkendő, télen - jégkaparó, jégoldó spray

valamint, kerék emelő, kerékkulcs, vonószem, megfelelő szerszámok, pótkerék (légnyomását ellenőrizni)

ma már sok járműben nem tartozék a pótkerék, helyette javító készletet adnak, amely kisebb defektek esetén jó szolgálatot tesznek. Azonban egy hosszabb út előtt, nem árt beszerezni egy pótkereket, mert nagyobb gumi hiba esetén a javító készlettel esetleg, nem javítható a gumi hibája, csak autómentővel lehet a járművünket elszállítani a legközelebbi műhelyig ha éppen nem hétvége van. Célszerű legalább egy vékony, fura kinézetű szükségpótkereket beszerezni. Ez ugyan komikusan fest az autón, viszont óvatosan és legfeljebb 60-80 km/órás sebességgel lehetett vele tovább autózni, az első gumis műhelyig.

Amire még feltétlen figyeljünk, hogy ha az autónkon könnyűfém felni van és a pótkerék meg nem olyan, akkor a kerékcsavarokat nem tudjuk használni, tehát célszerű elmenni egy gumis műhelybe és a pótkerékhez "illő" kerék csavarokat beszerezni.

A motorkerékpárok kötelező tartozékai:

- elsősegélynyújtó felszerelés

- az oldalkocsis motorkerékpár és a motoros tricikli esetén, elakadást jelző háromszög,

- a tartalék izzólámpák és olvadó biztosítékok

"A" típusú elsősegélynyújtó felszerelést kell készenlétben tartani:
- oldalkocsi nélküli motorkerékpár,
- motoros tricikli esetében.

Az elsősegélynyújtó felszerelés tekintetében a jogszabály alapján – mely 2010. január 1-jével lép hatályba – részletesen meg lett határozva, hogy az elsősegélynyújtó felszerelés járműkategóriánként mit tartalmazzon (pl.: mennyi steril gézlapot, ollót, gumikesztyűt, stb.) és hogy a kötelező tartalmat mikor kell a jármű üzembentartójának, vezetőjének kicserélni. A jogszabály azt is kimondja, hogy a bontatlan, lezárt, megfelelő alkalmazhatósági idővel rendelkező elsősegélynyújtó felszereléseket az ellenőrző hatóság 2013. január 1-jéig elfogadja.