Írásos Tájékoztató – Vállalkozási

Képzőszerv:

Fantázia név:

Telefon:

képzőszerv azonosító:

mail:

net:

Vállalkozói igazolvány száma:

Adó száma:

Fő tevékenységi köre:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:

Képzési engedély száma:

Iskolavezető:

Iskolavezető tevékenységének jogcíme:

Iskolavezetői igazolvány száma:

Ügyfélfogadó neve, címe:

Ügyfélfogadás időpontja:

 

 Feltételek – képzési program

OLÁH PÁL EGYÉNI VÁLLALKOZÓ - 6200. Kiskörös, Március 15 u. 9

Opál Autósiskola - 6200.Kiskőrös, Martini u.1

06.20.9.312582 - 06.78.312582

3100

opal.autosuli@freemail.hu

olahpal@t-online.hu

www.opal-autosiskola.hu

ES 356119

58422708-1-23

Járművezető-oktatás - 855301

03-0111-05

BA/KV/28/121/2/2006

Oláh Pál

tag

03-00038/2006

Oláh Pál – Martini u. 1

munkanapokon: 12.3o – 14.3o


Tisztelt Hallgató!

Köszöntöm Önt, hogy jogosítványa megszerzéséhez az OPÁL Autósiskolát választotta, tájékoztatom, hogy az autósiskola,   segédmotoros-moped:  AM,   motorkerékpáros:  A1, A2, A  és  személygépkocsi:  B kategóriás képzéssel foglalkozik.

Elméleti oktatás helye:

Kiskőrös - Autósiskola - Martini u. 1  --  Petőfi Sándor Gimnázium, Árpád u.

Soltvadkert - Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola

Kecel – Művelődési ház

Kaskantyú - Művelődési ház

Akasztó - Faluház

Tabdi - Faluház

Gyakorlati oktatás helyei: Kiskőrös - Kecel - Soltvadkert - Kalocsa, (tanpálya: Kalocsa)

TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

JELENTKEZÉS

Tanfolyamainkra az a jelentkező iskolázható be, aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, valamint közlekedés biztonságilag alkalmas.

Beiskolázás feltételei

Vizsgázhat

S.sz

Kategória

Életkor

Előfeltéte

Elmélet

Gyakorlat

1 AM

13 és fél

-

14 év- 3 hó

14 éves

2 A1

15 és fél

-

16 év- 3 hó

16 éves

3 A1 - B vel

17 után

Érvényes B kategóriás jogosítvány

17 éves kor után

17 éves

4 A2

17 és fél

-

18 év- 3 hó

18 éves

5 A

20 éves

2 éves A2-es jogosítvánnyal

20 év- 3 hó

20 éves

6 A + 24

23 és fél

-

23 év- 3 hó

24 éves

7 B

16 és fél

-

17 év- 3 hó

17 éves

Tanfolyamra az ügyfélfogadási időben lehet jelentkezni, ahol a szóbeli tájékoztatás után kap egy jelentkezési lapot, valamint a képző szerv vállalkozási feltételeit. A járművezető tanfolyamra való felvétel előtt, írásbeli szerződést kell kötnünk. Fiatalkorú tanulóval kötött szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írni. A tanfolyamra való felvétel, a Jelentkezési lap kitöltésével -- ( vastagon bekeretezett részeket és a lap hátoldalán lévő nyilatkozatot írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, tintával, olvashatóan, személy igazolvány alapján szíveskedjen kitölteni vagy interneten a https://ugyfelkapu.nkh.hu/jellap/ címen ) – valamint az alábbi feltételek teljesülésével valósul meg:

- orvosi alkalmassági vélemény - „AM” kategóriához nem kell !

- más kategóriára kiállított érvényes vezetői engedély fénymásolata

- minimum 8. osztályos bizonyítvány

Vizsgadíj és megfizetésének módja:

84/ 2009. (XII.30.) KHEM rendelet alapján. a képzőszerv az általa kiképzett tanulóktól a Nemzeti Közlekedési Hatóságot illető közúti járművezetői vizsgadíjat beszedi és arról nyugtát vagy számlát állít ki. A vizsgadíjakkal a Hatóság felé, a tanulók megbízottjaként számol el.

Elméleti pótvizsgára jelentkező befizetheti az elméleti vizsgadíjat önállóan is, a Bács - Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén.

Cím: Kalocsa, Miskei u. – Tanpálya, 06.78.462.020

Az első elméleti vizsgára a vizsgadíjat az autósiskola pénztárába kell befizetni. Sikertelen vizsga esetén, már lehet személyesen a vizsga napján a vizsga helyszínén befizetni.

Vizsgadíj összege: 1 sz. melléklet

Tandíj befizetés:

A tandíj befizetését az ügyfélfogadó irodában kérjük rendezni, melyről átvételi elismervényt vagy számlát állítok ki. A tandíj befizetése történhet egy összegben, illetve kamatmentes részletre vagy átutalással is a Rónasági Takarékszövetkezet: 52500075 - 12003275 számú számlájára.

Tandíj összege: 1 sz. melléklet

Személyi anyagot:

Jelentkezési lapot, nyilatkozatot, felmentést, valamint az orvosi igazolást ügyfélszolgálati irodában kell leadni.

ALKALMASSÁG

1. az 1. alkalmassági csoportba sorolt egészségügyi vizsgálatot az illetékes háziorvos,

2. a 2. alkalmassági csoportba sorolt egészségügyi vizsgálatot, ha olyan munkáltatóval áll munkaviszonyban, ahol főállású üzemorvos működik, az üzemi orvos, egyébként az üzem-egészségügyi szakrendelés orvosa

3. ha fegyveres erők, rendőrség, rendészeti szervek, nemzetbiztonsági szolgálat. A köztársasági őrezred, büntetés végrehajtási intézetek állományában teljesít szolgálatot. Vagy ott munkaviszonyban áll, akkor a Belügyminisztérium által kijelölt orvos

4. ha ön a MÁV egészségügyi ellátáskörébe tartozik, akkor a MÁV Vasút egészségügyi Szolgálata által kijelölt orvos

5. a Magyarországon huzamosabb ideig tartózkodó külföldi állampolgár, illetőleg külföldön élő és legalább hat hónapja Magyarországon tartózkodó magyar állampolgár esetén 1.- 2. pontokban meghatározottak

6. Tartós munkavállalás miatt külföldön tartózkodó magyar állampolgárok esetében a külképviselet orvosa, mint kezelőorvos végezheti el.

Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem vezethet olyan járművet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges.

A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt - egészségügyi alkalmasságának megállapítása esetén – alkalmasnak kell tekinteni az 1. csoportra is. (Az alkalmassági véleményt kiállíthatja háziorvos, illetve körzeti orvos is)

Mentesítések

Mozgáskorlátozott, síket, valamint olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól, kérésre, az iskolavezető mentesít.

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – „Igazolás” nélkül is vizsgára bocsátható: a 31/1992. (XII.19.) NM rendelet alapján: - az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, - az állatorvos tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, - védőnői, -  dietikusi, - mentőtiszti, - gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, -diplomás ápolói, oklevél (képesítéssel) rendelkezők, - közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, - egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá: minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31—között ”1”) járműkategóriás vezetői engedélyt vagy „TR” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett,,. Valamint, aki 1984. január 1-je után bármely kategóriában vezetői engedélyt, „TR” kategóriára járművezetői engedélyt, illetve mezőgazdasági vontatóra, segédmotoros kerékpárra, vagy lassújárműre járművezetői igazolványt szerzett. Abban az esetben, ha a Magyar Vöröskereszt által kiadott „igazolással” nem rendelkezik és felmentést sem kapott, akkor az Autósiskola vállalja, hogy a Magyar Vöröskereszttel egyeztetve a tanfolyamot megszervezi, és a hallgatók az igazoláshoz szükséges vizsgát letehetik.

Az iskolai végzettséget tanúsító okiratról készített – és az iskolavezető által hitelesített – fénymásolatot a Jelentkezési és vizsgalaphoz kell csatolni, vagy az eredeti okiratot a vizsgabizottságon be kell mutatni. Ugyanígy kell eljárni az elsősegélynyújtás ismeretek megszerzését tanúsító „igazolás” és a korábban szerzett vezetői engedély (járművezetői igazolvány, járművezetői engedély) esetében is.

Tantárgyak, Óraszámok

Elméleti oktatás minimális óraszámai

Kategória

Közlekedési

ismeretek

Vezetés

elmélet

Szerkezeti és

üzemeltetési ism.

Össz

Óra

Megjegyzés
AM 12 4 - 16 14 év
A1 14 4 4 22 16 év
A2 18 év
A 24 év
A1 – B vel 1 1 1 3 17év
B 20 6 2 28 17 év

Az eredményes felkészüléshez a következő szakirodalmat ajánljuk

KRESZ tankönyvet (autósiskolától kölcsönözhető)

Motorkerékpárosok, segédmotorosok tankönyve (autósiskolától kölcsönözhető)

Kresz Tesztkönyv a járművezetői vizsgához (autósiskolától kölcsönözhető)

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. Az egyéni tanulás során felmerülő problémáit a konzultáción okvetlen jelezze az előadó felé. A tananyag könnyebb elsajátítását oktatófilmek, számítógépes oktatóprogramok, szemléltető eszközök segítik. Az elméleti órákról hiányozni nem lehet, vizsga lehetőség, csak az elmaradt tanórák pótlása után (az NKH-hoz bejelentett tanórák leigazolása esetén) lehetséges. A pótórák ára, megegyezik az alapórák árával. Amennyiben a vizsga napjáig ez nem teljesül, így az esetleg bejelentett elméleti vizsga elmarad. A pótvizsgadíj befizetése a tanulót terheli.

Végezze el a Kresz tanfolyamot az otthonában (e-learning)

Amennyiben úgy dönt, hogy nem kíván elméleti (Kresz) tanfolyamra  járni és van otthon számítógépe valamint rendelkezik internetes hozzáféréssel, akkor lehetősége van az elméleti tanfolyam, internetes elvégzésére is. Ebben az esetben, regisztráltatni kell magát az autósiskola rendszerébe, majd kap egy regisztrációs számot, mely segítségével jelentkezhet az e-learning rendszerbe. Ha bármi gondja akadna, konzultációs lehetőség, egyeztetés után az irodában. Ebben az esetben az elméleti, regisztrációs és a vizsgadíjat egy összegben kell befizetni a jelentkezés alkalmával.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte, a kötelező óraszámú előadásokat végig hallgatta, a hiányzást pótolta, meghatározott életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, a vizsgadíjait, tandíjait befizette.

A járművezetői tanfolyammal kapcsolatos tantárgyak hallgatása illetve, vizsgája alól felmentés nem adható, kivéve: a mozgáskorlátozott és a siketek. Mentesítést az iskolavezető – kérésére – engedélyezi a Közlekedési Hatóság érvényes rendeletei alapján.

Az elméleti képzés hatósági vizsgával zárul, a vizsga számítógépen történik, helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége. Cím: Kalocsa – Tanpálya - Tel.: 78/462-020)

Pótvizsgát a vizsgadíj befizetésével a közlekedési Felügyelőségen (a vizsga helyszínén) lehet igényelni, leghamarabb egy hét elteltével lehet vizsgázni.

A sikeres elméleti vizsga után megkezdhető a gyakorlati felkészülés A vezetési gyakorlat tantárgy oktatását valamennyi elméleti tantárgyból letett sikeres vizsga után (kivéve: A1 – érvényes B kategóriás jogosítvánnyal) szabad megkezdeni.

A  KRESZ tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított, legkésőbb 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára (vizsgáznia kell, ekkor még nem gond ha nem sikeres), 12 hónapon belül, viszont sikeres elméleti vizsgát is kell tennie! E határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. Tehát, a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül, elméleti vizsgát kell tenni, ekkor még nem probléma ha nem sikeres az elméleti vizsga.

Amennyiben viszont a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Tehát új tanfolyamot kell végeznie!

Gyakorlati oktatás kötelező óraszámai kategóriánként

Ha az elméleti vizsga sikeres, megkezdhető a gyakorlati felkészülés. A gépjármű vezetése az alapoktatás során, járműkezelési / rutin és technikai / képzéssel kezdődik, un. " zártpályás" formában. A rutinoktatás folyamán ismerkedik meg a jármű technikai elemeivel és azok kezelési módjával. A kötelezően előírt óraszámok levezetése után lehet a Főoktatást elkezdeni. A vezetés helyszíne, Kiskőrös, Kalocsa. A gyakorlati képzés során 1 tanóra 50 perces, amit 10 perces szünet követ. A alapoktatás során egy nap maximum 2 tanóra, a főoktatás folyamán maximum 4 tanórán vehet részt. Az utóbbi két – két óra felbontásban, egy óra szünet közbeiktatásával. A gyakorlati vezetések ütemezését, a gyakorlati oktatóval kell megbeszélni. Az alábbi táblázat rögzíti a kötelezően előírt minimum gyakorlati órák számát.

KÖTELEZŐ JÁRMŰVEZETÉSI GYAKORLAT
[Teljesítendő óraszámok és menettávolságok]

Kategória

Alap

oktatás

oktatás

Fő oktatás

város

Fő oktatás

országút

Fő oktatás

éjszaka

Kötelező

km

Megjegyzés

 

AM 4 6 6 - - 100  
A1 6 10 8 2 - 240  
1 1 - - - 30 B-s jogsival
A2 6 10 8 2 - 240  
4 8 6 2 - 180 A1 megszerzését követő 2 éven belül
2 6 4 2 - 120 A1 megszerzését követő 2 éven túl

A

24 éves

kortól

4 8 4 4 - 180 Akorl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven belül
2 6 4 2 - 120 Akorl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven túl
6 10 8 2 - 240 A1 megszerzését követő 2 éven belül
4 6 4 2 - 150 A1 megszerzését követő 2 éven túl
10 16 11 5 - 390  
B 9 21 14 4 2 580  

A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc. Az AM kategória esetében járműkezelési vizsga 14 éves kor előtt is tehető.

Közúton a forgalmi feladatok oktatása csak a sikeres járműkezelési vizsga után (Kivéve A1 – B vel) kezdhető meg. Gyakorlati vezetés oktatása során a tanuló saját tulajdonú motorkerékpárral is gyakorolhat, ha az megfelelő műszaki állapotú, kötelező felelősségbiztosítási befizetést igazoló okmánnyal és érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Amennyiben saját járművet kíván használni, annak feltételeit külön szerződésben kell meghatározni.

FONTOS: Ha bármely motorkerékpár kategóriában (AM,  A1, A2,  A ) a járműkezelési vagy a forgalmi vizsgát automata váltóval vagy tengelykapcsoló nélküli motoron tették le, a vezetői engedély is csak ilyen motorkerékpárra lesz érvényes.

Szakoktatói felügyelet nélkül kétkerekű járművet vezetni tilos. Kétkerekű járművek vezetése során a tanuló köteles erős anyagból készült nem bőszárú hosszúnadrágot, protektoros dzsekit – nadrágot, gerincvédőt, kesztyűt, magas szárú zárt cipőt vagy csizmát, bukósisakot a bukósisak kialakításától függően szemüveget viselni. Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható.

Megfelelő öltözék hiányában a gyakorlati vezetés oktatása és a vizsga nem kezdhető meg.

A vezetési gyakorlat alap- és főoktatási részében meghatározott feladatokból áll. A kötelezően előírt minimális óra számokat és kilométereket mindenkinek le kell vezetni és induláskor valamint érkezéskor aláírásával kell igazolnia.

Egyéni adottságnak, nemnek, életkornak itt jelentős szerepe van és befolyásolja a személyenkénti óraszükségletet. A forgalmi feladatra előírt óraszámok csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhetők meg. Kivéve A1 – B kategóriás jogosítvánnyal.

Hiányozni nem lehet a mulasztást pótolni kell. Az előírt óraszámokat, tényleges járművezetéssel kell tölteni.

Az oktatás során a járművön a tanuló, szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezen kívül a tanuló hozzájárulásával jelen lehetnek még szakoktató- jelöltek és megfigyelő tanulók.

A tanuló, ha az oktató nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor legalább 10 percet várjon rá. Fordított esetben az oktató is 10 percet köteles várni. Kisebb hiba elhárítása, pl.: kerékcsere, égőcsere, ékszíjcsere, esetén  ha a hiba elhárításához 20 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell halasztani és a tanulót egy másik időpontban kárpótolni kell. A ténylegesen vezetéssel töltött időt, kilométert, dátum szerint a vezetési kartonon rögzítik, a tanuló valamint az oktató aláírásával hitelesítik.

Amennyiben a vezetés kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen a forgalmi vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét vizsgára. Tehát új tanfolyamot kell végeznie!

Oktató járművek

„AM” kategória - Babetta, Yamaha Yog

„A1” alkategória - Suzuki GN - 125

„A2” kategória - Yamaha Virago 535

„A” kategória - Yamah FZ - 600

„B” kategória - Suzuki Vitara, Peugeot 308, Suzuki SX4, Fiat Punto, Fiat Bravo, Toyota Yaris, Citroen Xsara Picasso, Seat Ibiza, Renault Thalia

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

Járműkezelési vizsgára az bocsátható aki:

- sikeres elméleti vizsgát tett

- kötelezően előírt óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett

- közlekedésbiztonságilag alkalmas

- meghatározott életkort betöltötte

Forgalmi vizsgára az bocsátható aki:

- sikeres járműkezelési vizsgát tett

- kötelezően előírt óraszámú foglalkozásokon igazoltan részt vett

- közlekedésbiztonságilag alkalmas

Pótvizsgát a vizsgadíj befizetését követően leghamarabb egy hét elteltével lehet igényelni.

Választható oktatók: A kezdőlapon választható oktató illetve autó, típustól függően. Oktató csere a gyakorlás bármely részében, indoklás nélkül, díjmentesen kérhető.

Amit a vizsgákról általában tudni kell

Vizsgadíjak kategóriánként

Aktuális vizsgadíjak (Ft-ban)

Kategória

Elméleti Járműkezelés Forgalom Összesen

Megjegyzés

 

AM 4600 3600 3600 11800  
A1 4600 4700 11000 20300  
4600 - 11000 15600 B-s jogsival
A2 4600 4700 11000 20300  
- 4700 11000 15700 A1 megszerzését követő 2 éven belül
4600 4700 11000 20300 A1 megszerzését követő 2 éven túl

A

24 éves

kortól

- 4700 11000 15700 Akorl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven belül
4600 4700 11000 20300 Akorl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven túl
- 4700 11000 15700 A1 megszerzését követő 2 éven belül
4600 4700 11000 20300 A1 megszerzését követő 2 éven túl
4600 4700 11000 20300  
B 4600 4700 11000 20300  

Pontos időben, vizsgára alkalmas állapotban kell megjelenni

Az elméleti vizsgáztatás számítógépen történik, helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelőség (Cím: Kalocsa, Miskei út – Tanpálya). Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolnia kell a személyazonosságát (pl. személyi igazolvány, vagy útlevél, lakcímkártya) valamint ha van, akkor be kell mutatni a jogosítványát is.

Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg a pótdíj befizetése után kérhet és kaphat új vizsgaidőpontot a vizsgabizottságtól. Számítógépes vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet, az aki magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg  nem érti. Gyakorlati vizsgát csak az tehet, aki betöltötte a kategóriájának megfelelő jogszabályban előírt életkort és a kötelezően előírt minimális órákat levezette.

Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a felügyelet vezetője hat hónapra eltilthatja azt, aki:

·     A személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,

·     A vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan

·     A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat a vizsgabizottság vezetőjétől legfeljebb hat havi eltiltást a vizsgákon való részvételtől.

Érvénytelenített vizsga: érvénytelennek kell tekintetnie a felügyeletnek azt a vizsgát, amelyet a felügyelet félrevezetésével, hamis adtok közlésével, jogszabályokban előírt feltételek hiányában, vagy a vizsgáztatás szabályainak megszegésével tettek le.

A közlekedési alapismeretek vizsga nélkül megszerezhető kategória esetén a vizsgákat, az első gyakorlati vizsga időpontjától számított egy éven belül lehet letenni. Amennyiben azonos kategóriában a megelőző 1 éven belül 5 sikertelen gyakorlati vizsgát tett valaki, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Ha a vizsgázó valamelyik kategóriában tett 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgáihoz kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

Pénzügyi feltételek 

Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni még akkor is ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. A tandíj befizetését az ügyfélfogadó irodában kérjük rendezni, melyről számlát állítok ki. A kategóriánkénti képzési díjakat az 1.sz. melléklet tartalmazza. Szolgáltatást csak a mellékletben meghatározott képzési díj első részletének befizetése után biztosítunk.

Részletfizetés lehetséges

A tanfolyam indulásakor az elméleti tanfolyam díj első részletét kell befizetni, melyet foglalónak tekintünk,(PTK ide vonatkozó rendelkezései szerint). A fennmaradó részt az elméleti vizsgára jelentkezéskor kell befizetni.

A gyakorlati vezetés tandíját, amennyiben erre lehetősége van, akkor 3 egyenlő részletben, az első részt a járműkezelési vizsgáig, míg a fenn maradó részt a tanfolyam végéig, de legkésőbb a forgalomi vizsgára való jelentkezésig kell rendezni (forgalmi vizsga előtt egy hét). A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam, ) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, téríthető vissza.

Gyakorlati tandíj esetében, az esetleges tandíjváltozás jogát az autósiskola fent tartja. Amennyiben gyakorlati tandíjváltozás történik, úgy a tanulót az iskola a változást megelőzően köteles értesíteni, minimum 1 hónappal azt megelőzően. Ebben az esetben az autósiskola lehetőséget biztosít tanulói számára, ezen időszakban, még a régi áron történő, tandíj előre megfizetésére. Amennyiben a tanuló nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, úgy további szolgáltatást már csak az új áron biztosítunk.

A vezetési órák díja a mindenkori, aktuális óradíj – a pótórák díjai az aktuális órák díja.

A tanfolyam félbeszakítása esetén a tanuló – írásbeli kérelmére (pl. A tanuló másik autósiskolánál szeretné folytatni a képzést) – a fel nem használt tanfolyamdíjat visszaigényelheti, kezelési költség és az esetlegesen nyújtott kedvezmény levonása után. A kezelési költség nem lehet több mint a teljes tandíj 10 %-a. Nem kell a kezelési költséget megfizetni annak a tanulónak, aki a képzést az oktató vagy képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg és kéri át magát másik képző szervhez.

A tanulók jogai, kötelezettségei

A tanulónak joga van:

·        A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv a vállalkozói szerződését,

·        A vállalkozói szerződés valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe

         venni,- a képzést megszakítani, a pénzét meghatározott feltételek mellett visszakérni,

·        A tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,

·        A befizetett összegekről számlát kérni,

·        Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával,

·        Oktatót, kocsi típust választani és azon a kocsin vizsgázni,

·        Oktató cserét kérni

·        Megbeszélt gyakorlati órákat legalább 24 órával előtte lemondani,

·        Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,

·        Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben,

·        Az iskolavezető engedélyével a szülő is részt vehet a gyakorlási órák és akár a forgalmi vizsga folyamán

 (külön szerződés és nyilatkozat kötése esetén).

A tanuló kötelessége

·         Tandíjat vagy részleteket minden esetben előre megfizetni

·         a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani

·         az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó    

          öltözetben megjelenni

·         az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan, viselkedni, azokon aktívan közreműködni

·         a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél,

          ahol az oktató a felelős vezető)

·         késés esetén legalább 10 percet várni az oktatóra

·         mulasztásait, hiányzásait pótolni az oktatóval egyeztetett időpontban

·         a munkavédelmi előírásokat betartani.

A KÉPZŐSZERV JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

A képzőszerv jogai:

·       amennyiben a tanuló, az oktatási szerződésben, aláírásával elfogatta a képzőszerv vállalkozási feltételeit

         úgy abban szereplő feltételeket, megfelelőségeket számon kérni

·        ha a hallgató a tanfolyam díjat nem a pénzügyi részben meghatározott időben és módon fizeti ki és közben

         a tanfolyam díja megváltozik, úgy a képzőszerv az új árakat veszi figyelembe. A gyakorlati tandíjváltoztatás

         jogát fenntartja, erről írásban tájékoztatja a tanulóit.

·        Hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormány Hivatal Közlekedés Felügyelőség ügyintézőjével a vizsga időpontokra

         vonatkozóan megállapodjon

·        Hogy alvállalkozót foglalkoztasson

·        Az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a teljes

         tanfolyami képzést

·        Ha a képző szerv a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján 

         megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek

         nem felel meg, köteles erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatni.

·        A képzési engedély alapján beiskolázott tanulók ügyeinek teljes körű gondos intézése

·        A tanulók személyes adatainak bizalmas, diszkrét kezelése

·        A tanulói panasz kivizsgálása

·        A szolgáltatási díjról számlát vagy nyugtát adni, szerződéses oktatókra is vonatkozik a gyakorlati tandíjról.

·        A tanuló részére hivatalos és pontos igazolást kiadni a tanulmányi és vizsga adatairól ha a tanuló a tanulmányi

         szerződést felbontja és nincs szolgáltatási díjtartozása,

·        A tanulmányi szerződés felbontása után visszajáró szolgáltatási díjat (egyéb kikötés hiányában) visszafizetni

·        Az általa foglalkoztatott szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel kísérni, ellenőrizni

         Amennyiben a tanuló a vezetési órán nem jelenik meg és ezt 24 órán belül nem mondja le, abban az esetben, a

         tanuló vezetési kartonjára, 1 óra és 0 km lesz beírva.

 

A képzés megszakítása, szerződésszegés a tanuló távozása

Amennyiben a tanuló nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével és panaszát az iskolavezető nem tudja orvosolni vagy bármilyen más okból, úgy joga van a tanulmányait más képzőszervnél folytatni. A „KÉPZÉSI igazolás” nyomtatványt a tanuló írásbeli kérelmére ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a Tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. A nyomtatványon igazolni kell, hogy a tanuló a járművezetői tanfolyam melyik szakaszáig jutott el és a tanulásban milyen eredményt ért el. A kérelmezőnek 3 napon belül két példányt át kell adni. A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzata is van. Amennyiben a tanuló nem tartja be a szerződésben foglalt kötelezettségeit úgy szerződésszegést követ el és ebben az esetben nem illetik meg a tandíj visszatérítésének joga

Tanfolyamról kizárás

Tilos az oktatáson való részvétel szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A Tanfolyamról kizárt tanulót nem illetik meg a tandíj- visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedély csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhető!

 A VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK A FELTÉTELEI

A vezetői engedély kiadásának feltételéül az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. A vizsgáztatási előírások teljesítését a vizsgabizottság a vizsgaigazolás (hatósági bizonyítvány) kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a vizsgabizottság a sikeres forgalmi vizsgát követően a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és – a „K” kategóriát, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítását kivéve – az elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást és a minimum 8. osztályos bizonyítványt bemutatta (már az első vizsgára vinni kell). Abban az esetben ha ez nem történik meg, akkor a vizsgaigazolást a vizsgabizottság, nem adja ki az Okmányiroda részére.
A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén ezt nem kell megkövetelni. Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt másolat csatolásával történik, hanem azt a vizsgázó a vizsgabizottságon mutatja be, az okirat számát a felügyelet ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie.

VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSA

Sikeres forgalmi vizsgát követő  a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgaigazolást kiadja az Okmányiroda részére. Ennek feltétel a bemutatott az Elsősegély nyújtó kártya és a minimum 8. osztályos bizonyítványt) az ország bármely Okmányirodájában lehet kérni a vezetői engedély kiadását.  Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).

Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. Ugyanígy az EU polgárokra sem vonatkoznak a fentiek.

Észrevétel, Kérelem, Panasz

Bármilyen kérését, panaszát, észrevételét írásban is beadhatja. Az Ön képzéseivel kapcsolatos bármilyen ügyben csak Ön, vagy a törvényesen meghatalmazott jogi képviselője járhat el. Senki másnak, még a legközelebbi hozzátartozónak sem adunk ki információt vagy fizetünk vissza tandíjat. Amennyiben az iskolavezető az Ön számára nem intézkedett megnyugtató módon úgy a következő szervekhez fordulhat:

Szakmai felügyeleti szervünk:

NFM. Közlekedési Hatóság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési És Fogyasztóvédelmi Főosztály

6000. Kecskemét, Szent István krt. 19/a. Tel.: 76/512-472

Sikeres vizsgákat, balesetmentes közlekedést kívánok!

 

Oláh Pál

Iskolavezető

06.20.9312.582


1. sz. melléklet

A tanfolyam költségei: 2017.január 1 - től 

A tanfolyam költségei (Ft-ban)

Kategória

Orvosi

igazolás

Kresz

Kresz

vizsga

Vezetés

Óradíja

jk

vizsgadíj

forgalmi

vizsgadíj

Megjegyzés

 

AM - 35000 4600 2500 3600 3600  
A1 7500 40000 4600 2500 4700 11000  
- 25000 4600 2500 - 11000 B - s jogsival
A2 7500 40000 4600 2500 4700 11000  
- - - 2500 4700 11000 A1 megszerzését követő 2 éven belül
- 40000 4600 2500 4700 11000 A1 megszerzését követő 2 éven túl

A

24 éves

kortól

- - - 2500 4700 11000 Akorl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven belül
- 40000 4600 2500 4700 11000 Akorl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven túl
- - - 2500 4700 11000 A1 megszerzését követő 2 éven belül
- 40000 4600 2500 4700 11000 A1 megszerzését követő 2 éven túl
7500 40000 4600 2500 4700 11000  
B 7500 40000 4600 4500 - 11000  

 


2. sz. melléklet - szerződés nyomtatása.word

Felnőttképzési szerződés

Amely készült, járművezető képzés tárgyában az 1. pontban megjelölt szerződő felek között és az alábbi pontokban meghatározott feltételek mellett:

1. Oláh Pál egyéni vállalkozó (6200.Kiskőrös, Március 15 u. 9   (Nysz: 03-0111-05 ) a továbbiakban, mint képzőszerv vállalja a vele szerződést kötött:

Név:………………………………............………………….....………..…...........Tel.:…………………...........................………….e.mail:…………………….......................…............................

Lakcím:…………………………………..........................................……………..…………………………………………..Személyi ig. száma:............................................................................

Születési idő:………..…................…….               Születési hely:……………………...........................…….…             Anyja lánykori neve:………….........................…..........………………

Tanfolyam száma: 3100/17/…………..                                                                                              Kategória:              AM          A……..    B

a továbbiakban, mint tanuló – teljes tanfolyami képzést a fent megjelölt kategóriá(k)ban megrendelem.

Járművezető képzés elméleti tanfolyam díja: ……......….….. Ft          , ebből 15.000 Ft – a tanfolyam 3. foglakozásáig fizetendő.                                          

                   E-learning elméleti tanfolyam esetén, egyben a beiratkozáskor kell befizetni: ……………….…..… Ft   --- …………….óra

Gyakorlati vezetés óra díja: ….….................……... Ft,       Pót óra díja:….........………….                       E-learning tanfolyam esetén: ……….......…… Ft

Az itt feltüntetett tanfolyamdíj a vizsgadíjakat nem tartalmazza. A vizsgaórákat és pótvizsgaórákat napi áron teljesítjük (ártáblázat az ügyfélfogadó irodában kifüggesztve). Az itt feltüntetett tanfolyamdíjakat egy összegben, ill. kamatmentesen részletre lehet befizetni. A teljes elméleti tandíjat az elméleti tanfolyam végéig be kell fizetni. Vizsgát csak a befizetett tandíj ellenében biztosítunk. A gyakorlat (vezetés) óradíját a kiválasztott oktatónál kell befizetni (részletfizetés) melyről, a gyakorlati oktatótól kap számlát.

2. A képzés helyszíne: Kiskőrös - Kecel – ….……………………………….……

Elméleti oktatás helye:  Martini u. 1 – Művelődési ház     kezdés időpontja:…….……………………..…oktatási napok: H. K. SZe, Cs, P, Szo,

Tanfolyam tervezett befejezése:………….. ………………..Tervezett kresz vizsga:……………………………..

Járműkezelési oktatás és a gyakorlópálya helye, váltóhelyek: Kiskőrös - Martini u 1, Kecel - Műv.Ház, Kalocsa - tanpálya

3. A képzőszerv kötelessége:

A képzőszerv biztosítja a tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékletein szereplő személyes és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a vizsgára jelentés időpontjáig. A továbbiakban a jogszabályokban előírt időtartamig, ez a tanulmányi adatokra is kiterjed. Ezt követően a képző szerv az adatokat megsemmisíti. Mint képző szerv – a képzési szolgáltatás felelőse – a rendeletben meghatározott teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítja. A megjelölt kategóriákra képzési engedéllyel rendelkezik.

A képzőszerv joga:

a, Ha a tanuló a tanfolyamdíjat a fent említett határidőig nem fizeti ki, vagy ha a képzés a képzőszerv hibáján kívülálló okokból 6 hónapnál tovább elhúzódik és közben a tanfolyam díja megváltozik, úgy a képzőszerv az új árakat számolja fel a hátra lévő képzéshez.

b, Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori képzési rendeletekben szereplő követelményeknek megfelelően alakítani. Az itt feltüntetett tanfolyamdíj a képzőszerv által biztosított járműre vonatkozik. A képzőszerv mozgáskorlátozott gépkocsit biztosítani nem tud.

A képzőszerv a szerződésszegésnek tekinti, ha:

a tanfolyamhallgató valótlan adatot tüntet fel, illetve a beiskolázás feltételeinek nem felel meg, a hiányzást felszólításra sem hajlandó pótolni, a képzőszerv pénzügyi rendtartását nem tartja be.

c, Az előzőekben feltüntetett elméleti tanfolyam időpontoktól és a képzési helyszínektől a képzőszerv eltérhet (tájékoztatási kötelezettséget vállal)

d, A vezetési órán meg nem jelent tanuló (ha az időpontot, előtte nem mondta le), akkor vezetési kartonjában 1 óra és 0 km beírásra kerül.

5. A tanuló joga: 

oktató választás a képzőszerv rendelkezésére álló oktatók közül - gépkocsi választás a képzőszerv rendelkezésére álló járművek közül

vezetés időpontválasztás,- képzőszerv változtatás,  - a fel nem használt tandíj visszaigénylése, melyet írásban kell kérni., - elméleti és gyakorlati vezetési vizsgaidőpontot a tanfolyamhallgató kellő időben / tájékoztatót figyelembe véve/ lemondhatja., azonban az 3/a-b pontban felsoroltak kapcsán a tanfolyam elhúzódásáért a képzőszerv felelősséget nem vállal, e-learning – tanfolyam mentes vizsga lehetőség (otthoni, számítógépes felkészülés), Az iskolavezető engedélyével a szülő is részt vehet a gyakorlási órák és akár a forgalmi vizsga folyamán (külön szerződés és nyilatkozat kötése esetén). Ebben az esetben gyakorláskor: 500 Ft/óra, a vizsgán való beüléskor: 5.000 Ft egyszeri díjat kell befizetni!

6. A tanuló kötelezettsége:

a.) Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, az előírt kötelező óraszámokat a tanfolyamhallgató elvégezze, a teljes tanfolyami díjat az elméleti oktatás végéig befizesse. A tanfolyamhallgató minden foglalkozáson köteles részt venni, a mulasztásokat pótolni kell. Az első elméleti vizsgát a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül kell megtenni. Egy éven belül, pedig sikeres KRESZ vizsgát kell tenni. Ez idők lejárta után, csak újabb és teljes tanfolyam elvégzése után folytathatja vizsgáit.

b.) Gyakorlati vezetésre a sikeres elméleti vizsga után a kiválasztott oktatónál kell jelentkezni. Mivel a vezetési órák a tanuló igényeinek megfelelően kerülnek beosztásra a tanfolyam esetleges elhúzódásáért a képzőszerv nem vállal felelősséget. Az egyes kategóriákhoz tartozó forgalmi vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított 2 éven belül kell befejezni. Ez idő lejárta után, csak újabb és teljes tanfolyam elvégzése után folytathatja vizsgáit.

7. A váltás helyén az oktató és a tanuló is – bármelyikük akadályoztatása esetén – 10 percet köteles várni.

8. A jogszabály változása a szerződő feleket köti.

9. A képzési szerződésben nem szabályozott esetekben a felek a Kiskőrösi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

A jogosítvány megszerzése függ, a vizsgák eredményétől, a vezetési rátermettségtől, valamint a vezetési időpontok ütemezésétől. Moped és Motorkerékpár kategóriákban, az időjárástól is. Forgalmi vizsgát, csak a teljes tandíj befizetés után tehet !

 Motoros képzés (kiegészítő szerződés)

AM és A kategóriás gyakorlás és vizsgák folyamán, mindig kötelező a bukósisak, szemüveg (plexi), bakancs, erős protektoros   nadrág – dzseki - kesztyű viselése! Ettől eltérő ruházat esetén a képzőszerv nem vállal képzést, illetve az ebből eredő bármilyen események a tanulót terhelik.  Saját motorkerékpár helyszínre, illetve haza szállításáért, az autósiskola felelősséget nem vállal!

Az Autósiskola motorjával történő képzés (bérlés) esetében, amennyiben a tanuló hibájából a bérelt motorban, bármilyen jellegű kár keletkezik, akkor annak a helyre állítását és annak teljes költségeit a tanuló magára vállalja, melyet aláírásával itt elismer.

 

……………………………………………..                                                           …………………………………….

szülő                                                                                                       tanuló 

  

Járművezető képzést szakfelügyelő szerv: Bács-Kiskun Megyei Kormány Hivatal Közlekedési Felügyelősége: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a, - Tel.: 76/512-472, Ellenőrzési Osztály Képzésfelügyeleti Csoport, Kecskemét, Szent István krt. 19/a. Telefon: 06-76-512-472

Vizsgaigazolás átvétele: NKH. vizsgabázis, Kalocsa: 78/462-020 

Tanulói nyilatkozat

Választott oktató:……………………………………..

Név:……………………………………………… nyilatkozom, hogy a tanfolyam megnyitón az Iskolavezetőtől teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatót átvettem a képzésemmel kapcsolatban a mindenre kiterjedő, kellő tájékoztatást megkaptam, megismertem és elfogadtam. A tájékoztatóban a képző szerv rögzítette az ügyfélfogadás rendjét. A  megjelölt kategóriára vonatkozóan a tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételeit. Az  előírt alkalmassági vizsgálatokat, a tanfolyam tantárgyait, azok kötelező óraszámait, a tanórák időtartamát, a hiányzás pótlását, a tandíj fizetés módját, a járműhasználatot, a gyakorlati képzés váltóhelyeire vonatkozó előírásait, az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módját, a szerződésmódosítás vagy a szerződésbontás feltételeit, illetőleg a tanuló és a képző szerv jogait és kötelezettségeit. A szerződés mellékletét képező írásos tájékoztató tartalmát megismertem, elfogadom. Az írásos tájékoztató és a tanulmányi szerződés egy példányát átvettem. Az általam megjelölt kategóriában a teljes tanfolyami képzést megrendelem. Hozzájárulok a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adataim kezeléséhez.

Hozzájárulok, hogy vizsga-időpont adataim a képzőszerv honlapján (web) megjelenjen. Hozzájárulok a web kamera, oktatás közben használatához és az Autósiskolával kapcsolatos, nyilvános közzétételéhez. Tudomásul veszem, hogy a gyakorlati oktatás (vezetés) folyamán, a hátsó üléseken is kötelező a becsatolt biztonsági öv használata.

Vizsgáira személyi igazolványát, elsősegély igazolását, ha van, akkor jogosítványát, valamint az esetleges előírt orvosi feltételeit hozza magával. A vizsgáról késni nem lehet, illetve ilyen esetben a következő vizsga, csak újra befizetett vizsgadíj esetén lehetséges. A képzőszerv a vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, a vizsgadíjak árával, a vezetői engedélyek kiadásával és azok árával semmilyen felelősséget nem vállal.

Tudomásul veszem, hogy a járművezető vizsgáimon nem személyes részvételem büntetőeljárást vonhat maga után, a vezetési gyakorlat oktatása során a "Vezetési karton" nem előírás szerinti kitöltése (aláírás hiánya) az oktatójármű engedély nélküli (jogosulatlan) vezetésének minősül és szabálysértési eljárást vonhat maga után, továbbá a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével letett vizsgát a közlekedés hatóság érvényteleníti, a vizsgaigazolás kiadását megtagadja, illetve a vezetői engedély visszavonását kezdeményezheti. Tudomásul veszem továbbá, hogy a vizsgaigazolás kiadásának időpontjáig az adataimban bekövetkezett változásokat 8 napon belül köteles vagyok bejelenteni, ellenkező esetben a vizsgáim érvénytelenítésre kerülhetnek, mely a vezetői engedélyem visszavonását eredményezheti.

10. Sikeres forgalmi vizsga után a vizsgaigazolást személyesen illetve „Írásbeli meghatalmazás” esetén - a meghatalmazott-, Kalocsán az elméleti vizsga helyén  (Tanpálya) veheti át. A vizsgaigazolást, csak abban az esetben adja ki a hatóság ha ekkor bemutatásra kerül az elsősegély nyújtó  és a minim 8. osztályos iskolai végzettség.

11. A tanulótól átvett dokumentumok jegyzéke, ami a Kresz vizsgához szükséges:

Orvosi alkalmassági igazolás – AM kategóriához - robogóhoz nem kell

Meglévő, érvényes jogosítvány hiteles fénymásolata

A szerződést elolvastam, megértettem és mint a jelentkező szülője (törvényes képviselője a tanfolyamra történő beiskolázáshoz hozzájárulok.

Melléklet: Írásos tájékoztató

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá, hogy másban megállapodni nem kívánnak és vita esetén a  Kiskőrös Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Fiatalkorú, 18. életévét be nem töltött tanuló a szerződést a szülővel (gondviselővel) aláíratni köteles! Ha a szerződést megszakítja, szintén a szülővel (gondviselővel) aláíratni köteles.

 

Kiskőrös, Kecel: …………….…………                                           ……………………………                                  ………………………...

                                                                                                              jelentkező aláírása                                           szülő,törvényes képviselő*

 

............................................

iskolavezető