Jogosítvány minden kategóriában*

6200.Kiskőrös, Martini u.1

06.20.9312582

 

Szakma

FőoldalHogyan, mikéntInternetes jelentkezésÁllami támogatásOktatókKategóriák a jogosítványbanKódok a jogosítványbanNehéz pót 
 

Törvények, rendeletek:

- 326/2011 - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

- 179/2011 - a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

- 84/2009 - a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

- 24/2005 GKM rendelet - a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

- 1988.évi I.törv. - a közúti közlekedésről

- 13/1992 NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

- 41/2004 GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

- 5/1990. KöHÉM rendelet - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

- 24/1986. MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról

- 1/1975.KPM-BM együttes rendelet - a teherszállításról

- Az oktatásba bevont járművekre vonatkozó előírások

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Tantervek, útmutatók - 2020

- Dokumentumtár

- Vizsgaszabályzat 2020

- A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról

- A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról

Képző szervek tevékenységét jellemző mutatók

- Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):

- Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ):


 1. jogszabályi alapok

 2. az engedélyezési eljárás

 3. eljárási díjak

 4. a tanfolyamok általános jellemzői

 5. a tanfolyam főbb részei

 6. a tanórák időtartam, oktatási idők

 7. alapismeretek

 8. együtt tartott oktatás

 9. járművezetési gyakorlat

 10. a képzés szakmai feltételei

 11. általános tájékoztató

 12. tanfolyami kötelezettség

 13. a tanfolyamra való felvétel feltételei

 14. a képzés személyi feltételei

 15. a képzés tárgyi feltételei

 16. felmentés a tantárgyak hallgatása alól

1, jogszabályi alapok

A járművezetők képzésének általános szabályait a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet, részletes szabályait pedig a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet állapítja meg. A járművezetői tanfolyamra való felvétel, a vizsgáztatás, valamint az egyes eljárásokkal kapcsolatos díjak vonatkozásában még a következő jogszabályok megfelelő rendelkezéseit kell figyelembe venni: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet; a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet; a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet; a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM-HM-BM együttes rendelet;

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet;

a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet; a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

2, az engedélyezési eljárás

A közúti járművezetők képzését a képző szervek számára az NKH regionális igazgatósága engedélyezi az "A", "A korl.", "B" kategóriákban, valamint az alkategóriákban. Képző szerv az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy oktatói munkaközösség, aki/amely a teljes képzési szolgáltatásra képzési engedélyt kapott. A képzési engedély iránti kérelmet ahhoz a regionális igazgatósághoz kell benyújtani, amelynek területén a képzést a kérelmező gyakorolni kívánja. A kérelmező az érdekei képviseletére az engedélyezési eljárásban felkérheti azt a szakmai érdekképviseletet, amelynek tagja. Képzési engedély meghatározott kategóriákra, alkategóriákra, kombinált kategóriákra, meghatározott időtartamra, illetőleg meghatározott tanfolyamra is adható.

A képzési engedély - a képzési engedély felfüggesztésének vagy visszavonásának jogszabályban meghatározott egyes esetei kivételével - nem tagadható meg attól, aki az előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, az engedélyezési eljárás díját igazoltan megfizette, és a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó írásos tájékoztatót és a vállalkozási feltételeit a regionális igazgatóságnak bemutatta..

Az eljárás lefolytatásának határideje az általános 30 napos államigazgatási eljárási határidő.

A közlekedési hatóság az engedélyköteles képzési tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzőket 30 000 Ft-tól 200 000 Ft-ig terjedő bírság fizetésére kötelezi. A bírság ismételten is kiszabható. A beszedett bírság összege az eljáró hatóságot illeti meg.

3, Eljárási díjak

A közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 6. számú melléklete szerint a képzési engedélyezési eljárás díjai:

Közúti járművezető- és szaktanfolyami képzés engedélyezési eljárása

Első engedély három kategóriáig vagy szakképzésig

67.500 Ft

További engedélyek kategóriánkét vagy fajtánként

22.500 Ft

https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/hir/-/hir/179547/true/kozuti-kozlekedesi-szakemberek-es-kozuti-jarmuvezetok-kepzesi-tevekenysegenek-engedelyezese

4, a tanfolyamok általános jellemzői

A tanfolyamon a tanuló számára biztosítani kell mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, viselkedésformák kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé teszik

a) a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok megtartásának elsajátítását,

b) a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,

c) a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést, és az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást,

d) a közlekedési partnerek - különösen a fokozottan veszélyeztetettek - biztonságának szem előtt tartását,

e) a jármű külön jogszabályban előírt ellenőrzését, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hiba felismerését és a továbbhaladás lehetőségéről való helyes döntést.

A tanfolyamok tantárgyait és azok kötelező óraszámait a 24/2005. (IV. 21.) GKM számú, a Gazdasági és Közlekedési Miniszter által alkotott rendelet írja elő. A tanulókat a rendelet alapján az NKH Központi Hivatala által kiadott, az egyes járműkategóriákra vonatkozó, hatályos Tanterv és Útmutatók előírásai szerint kell képezni.

A járművezetői tanfolyam tartására engedéllyel rendelkező képző szerv - a vállalkozási feltételeinek megfelelően - az előírtnál magasabb óraszámú tanfolyamokat is tarthat.

A képző szerv a tanuló részére írásos tájékoztatót állít össze, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:

 amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:

§         a képző szerv megnevezését, címét és telefonszámát (teljes név, valamint, ha van, fantázianév is),

§         a cég formáját (kft., bt., egyéni vállalkozó stb.),

§         a cégbírósági bejegyzés számát (vagy vállalkozói engedély száma),

§         az iskolavezető nevét,

§         az ügyfélfogadó címét, telefonszámát, az ügyfélfogadás időpontjait,

§         a telephely(ek) címét, telefonszámát,

§         a tanfolyamra való felvétel módját,

§         az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatokat kategóriánként,

§         a tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételeit kategóriánként, a vizsgaigazolás kiadásának a feltételeit (elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket),

§         a tanuló által igényelt közúti járművezetői tanfolyam tantárgyait, a képző szerv által tartott óraszámát, az elméleti tanórák időtartamát,

§         a járműhasználatot: a választható típusokat, a tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételeit,

§         a hiányzás pótlásának módját,

§         a tandíj befizetésének módját,

§         az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit,

§         a tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módját, a tanuló áthelyezés következményeit,

§         oktatási helyszínek címét,

§         a képző szervnél folyó szakoktató képzés tényét és ennek a képzésre gyakorolt hatását,

§         a képzés felügyeletét ellátó regionális igazgatóság megnevezését, címét és telefonszámát,

§         a vizsgázó jogait és kötelezettségeit,

§         a vizsgadíjakat és azok megfizetésének módját,

§         a vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, a külön jogszabályban meghatározott fontosabb előírásokat. Nem magyar állampolgárokat érintően különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírásokra.

Az írásos tájékoztatót a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat. Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti.

5, a tanfolyam főbb részei

A tanfolyam az elméleti tantárgyakat és a "biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" tantárgyat tartalmazó alapismeretekből és gyakorlati oktatásból a vezetési gyakorlat pedig alapoktatási és főoktatási részekből tevődik össze.

6, a tanórák időtartam, oktatási idők

Az elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 45 perc, a gyakorlati tantárgyaké 50 perc.

Az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani. Az alapismeretek oktatása során a tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc), ami legfeljebb 4 tanóra "biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" foglalkozással (4x50 perc) egészíthető ki. A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra a főoktatás során legfeljebb 4 tanóra tartható. A 4 tanórát legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni.

7, alapismeretek

Az alapismeretek tantárgyainak összes kötelező (vagy annál több) óraszámán belül az egyes tantárgyak oktatására fordítandó órák számát az iskolavezető határozza meg. A tantárgyi tananyag témakörönkénti felosztása a szakoktató feladata. Az iskolavezető által elkészített tanrendet és annak esetleges változásait a képzést engedélyező regionális igazgatóságnak meg kell küldeni, és a tanulmányi naplóhoz csatolni kell. A tanulók számára a képző szerv által a vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon való részvétel, és az előírt feladatok képző szerv által igazolt teljesítése kötelező. Hiányzás esetén az elmaradt foglalkozást pótolni kell.

8, együtt tartott oktatás

Az összevont tanfolyammal nem azonos, úgynevezett "együtt tartott" tanfolyami foglalkozásokat lehet szervezni az alábbi kategóriákban, alkategóriákban és kombinált kategóriákban:

§         "AM", "A1", "A korl.", "A" és "B";

Az együtt tartott oktatást a tanulmányi naplóban fel kell tüntetni. A tanfolyami foglalkozások együtt tartása a vizsgafeltételeket nem érinti.

9, járművezetési gyakorlat

A járművezetési gyakorlat oktatása csak a tanuló nevére kiállított, a regionális igazgatóság által hitelesített vezetési karton birtokában kezdhető meg. A járművezetési gyakorlat oktatása során - a kétkerekű járművek vezetésének oktatását kivéve - egy oktató egyidejűleg csak egy tanuló oktatását végezheti. A kétkerekű járművek vezetésének oktatása során egy oktató egyidejűleg az alapoktatási feladatok oktatásánál maximum három főt a főoktatásnál maximum két főt oktathat. A főoktatás csak sikeres járműkezelési, illetőleg rutinvizsga után kezdhető el. A járműkezelési vizsga biztonsági ellenőrzési feladatait az alapoktatás során a gyakorlati szakoktatónak - ha erre a feltételek adottak - azon a járművön kell tanítania, amelyen a gyakorlati vezetés oktatása és a járműkezelési vizsga történik.


A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:

§         bukósisak

§         szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)

§         erős anyagból készült, nem bő szárú hosszúnadrág és dzseki

§         kesztyű

§         magas szárú, zárt cipő vagy csizma

§         elöl - hátul "T" betűvel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény

§         a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

Az országúti vezetés során:

§         az A1 alkategóriában és valamennyi kombinált kategóriában 30 km

§         az "A2", "A", "B" 40 km

a tanóránként minimálisan teljesítendő (kötelezően levezetendő) menettávolság.

A vezetési gyakorlat oktatása során - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek az iskolavezető a megfigyelő szakoktató a szakoktató jelölt, valamint a tanuló hozzájárulásával a megfigyelő tanulók tartózkodhatnak. Tehergépkocsi és pótkocsi rakfelületén, továbbá motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható. Az oktatás és vizsgáztatás során az oktatójárművekben tartózkodók - a rendkívüli eseményt kivéve - nem használhatnak mobil rádiótelefont. A vezetési gyakorlat tantárgy feladatainak teljesítése abban az esetben igazolható ha a tanuló a tantervi óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

A képzés befejezését a képző szerv a tanuló regionális igazgatóságnál történő vizsgára bejelentésével igazolja.

10, A képzés szakmai feltételei

24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben előírtak értelmében a képző szervnek az engedély szerinti kategóriára (alkategóriára, kombinált kategóriára) - a rendeletben meghatározott elméleti és gyakorlati részből álló - a teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítania kell.

11, általános tájékoztató

A közúti járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos állami feladatokat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény , valamint a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet rendelkezései alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH), és annak regionális igazgatóságai (a továbbiakban: regionális igazgatóság) végzik. A regionális igazgatóságok engedélyezik és ellenőrzik a közúti járművezetők tanfolyami képzését, illetve ellátják annak szakfelügyeletét; szervezik a járművezetők utánképzését, továbbá nyilvántartják a képző szerveket, az iskolavezetőket és a szakoktatókat. Ugyancsak a regionális igazgatóságok végzik a járművezető-jelöltek és a vizsgaköteles utánképzési programokon részt vevők vizsgáztatását.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala (a továbbiakban: az NKH Központi Hivatala) a regionális igazgatóság tevékenységének irányítása és ellenőrzése mellett hatósági jogkörben másodfokon jár el a hatóság területi szerveinek határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálásánál.

Az NKH Központi Hivatala vezetője (a közúti járművezetők vonatkozásában)

§         jóváhagyja az egyes kategóriákhoz, illetőleg tantárgyakhoz előírt tansegédleteket

§         szabályozza a vizsgáztatás módszereit, eljárási rendjét és ügyvitelét

§        meghatározza a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez kötelezően előírt dokumentumok körét és azokról "Bizonylati album"-ot ad ki

§         szabályozza a szakfelügyelet működését

§        kinevezi a szakfelügyelőket, illetőleg jóváhagyja a regionális igazgatóságoknál működő szakfelügyelők kinevezését

12, tanfolyami kötelezettség

A járművezetőket tanfolyamon kell képezni. A tanulók számára a tantervi óraszámok szerinti tanórákon való részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt teljesítése kötelező.

13, a tanfolyamra (képzésre) való felvétel feltételei

Tanfolyamra (képzésre) az vehető fel, aki

§         a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;

§         megfelel a külön jogszabályokban (a közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. §-ában, és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendeletben) meghatározott egészségi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek;

§         írni, olvasni tud

§         az általános feltételeken kívül rendelkezik

 

Az előfeltételként meghatározott, érvényes vezetői engedély akkor megfelelő, ha azt a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) állította ki, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamában adták ki. Az érvényes vezetői engedély helyett - a képzés és a vizsgáztatás tekintetében - egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, magyar közlekedési hatóság (regionális igazgatóság) által kiállított vizsgaigazolás. Az egy évet az adott kategória utolsó sikeres vizsgája letételének időpontjától kell számítani.

A képző szerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában - az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg.

14,  képzés személyi feltételei

szakoktató

Közúti járművezető-képzést a teljes körű képzési szolgáltatási tevékenység keretében csak a regionális igazgatóság által vezetett közúti járművezetői szakoktatói névjegyzékbe felvett személy végezhet. A teljes képzési szolgáltatásra jogosult képző szerv vállalkozói engedéllyel rendelkező szakoktatót is foglalkoztathat alvállalkozóként. Az alvállalkozó az oktatást csak személyesen végezheti, másra át nem ruházhatja. Az alvállalkozó felelős az oktatási előírások megtartásáért. A teljes képzési szolgáltatás felelőse a képzési engedéllyel rendelkező képző szerv.

iskolavezető

Közúti járművezető-képzés a teljes körű képzési szolgáltatási tevékenység keretében csak a regionális igazgatóság által vezetett iskolavezetői névjegyzékbe felvett iskolavezető irányításával folytatható. Az iskolavezető a képző szerv tagja vagy munkavállalója. Iskolavezetőként egyidejűleg egy képző szervnél lehet tevékenykedni.

15, a képzés tárgyi feltételei

A képző szervnek a tanfolyami képzéshez a következő tárgyi feltételekkel kell rendelkeznie: 

ügyfélfogadó

Az ügyfélfogadáshoz - kizárólag a képző szerv (vállalkozás) céljára szolgáló - ügyfélfogadó helyiséggel, amelynek felszereltsége biztosítja az ügyfelek kulturált fogadásának és kiszolgálásának feltételeit. Az ügyfélfogadóban (2006.január 1-től) a képző szerv képzési engedélyét, a vállalkozási feltételeit és a GKM rendeletben meghatározott tartalmú írásos tájékoztatót ki kell függeszteni, továbbá a cégtáblán az ügyfélfogadás idejét fel kell tüntetni;

tanterem

Az elméleti tantárgyak oktatásához

§         tanteremmel

§         táblával vagy írásvetítő berendezéssel;, vagy diavetítő berendezéssel vagy videó-lejátszóval és televíziókészülékkel, továbbá vagy számítástechnikai felszereléssel - számítógépes projektorral (kivetítő berendezés)

§  az egyes tantárgyaknak megfelelő - a NKH KÖZPONTI HIVATALA által jóváhagyott - oktatóprogramokkal

§         fali tablókkal

műszaki tanterem

A "Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek" tantárgy oktatásához:

Az "A", "A2" és "B" kategóriás, valamint az "A1" alkategóriás képzést olyan tanteremben kell végezni, amely alkalmas a világító- és jelzőberendezések működőképes modelljének bemutatására.

A helyiségben oly módon kell elhelyezni az oktatni kívánt járművet, illetőleg tanalvázat, hogy a tantervekben meghatározott létszámú tanulók a bemutatott feladatokat megfigyelhessék, illetőleg gyakorolhassák. A helyiségnek meg kell felelnie a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásoknak

tanpálya

Az "A", "A2", "B", kategóriás, valamint az "A1" alkategóriás, képzés esetén a tantervben részletesen meghatározott méretű és kialakítású gyakorlópályával, amelynek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

§         forgalom elől elzárt terület

§         szilárd burkolat

§       legyen alkalmas - az egyidejűleg gyakorlást végzők számának figyelembevételével - az előírt gyakorlófeladatok biztonságos végrehajtására

§         kulturált WC és kézmosási lehetőség

A járműkezelési és rutinfeladatok oktatásához meghatározott gyakorló pálya szilárd burkolatának, kizárólag a képzés (gyakorlás) céljára elfogadható - a kétkerekű járművek vezetésének oktatását kivéve - minden olyan felület, amely időjárástól függetlenül a burkolat deformációja nélkül alkalmas a feladatok gyakorlására. A kétkerekű járművek oktatásához aszfalt vagy beton burkolatú pálya szükséges. A pálya méretének az adott járműkategóriára előírt tantervi és vizsgafeladatok gyakorlására alkalmasnak kell lennie. A kizárólag képzésre használt pálya esetében nem követelmény az összes feladat egyidejű gyakorlási lehetőségének biztosítása. A pálya oktatás közbeni átrendezése megengedett.

oktatójármű

A járművek követelményei kategóriánként

"AM" kategória:

bármely kétkerekű segédmotoros kerékpár.

"A1" alkategória:

olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg

"A2" kategória:

olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át

"A" kategória:

- olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” alkategóriába, az „A” korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja

"B" kategória:

"B" kategóriába tartozó személygépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:

- legalább 5 személy befogadóképesség,

- legalább négyajtós kivitel,

- legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas;

- kötelező felszerelések és tartozékok:

- a járműnek legalább négy ülését fejtámlával kell felszerelni, amennyiben azt a gyári kialakítás lehetővé

 teszi,

- azokon a járműveken, amelyek műszerfalán gyárilag nincs elkülönítve a jobb és a bal oldali irányjelző visszajelző, olyan oldalhelyes irányjelző visszajelzőt kell elhelyezni, amely az oktatói és a hátsó ülésről is jól látható,

- kettős pedálrendszer, amely a járművezető melletti ülésből is biztosítja az üzemi pedálokkal elérhető szabályozást. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,

- három darab visszapillantó tükör, amely a vezetőülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást [a közúti járművek forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 78. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján],

- két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást (a két jobb oldali külső visszapillantó tükör egy olyan kialakítású tükörrel is helyettesíthető, amely a vezető- és a vezető melletti ülésből is biztosítja a jármű mellett lévő jobb oldali forgalmi sávra történő hátralátást).

"B" kategória a mozgáskorlátozottak képzéséhez:

"B" kategóriába tartozó gépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:

a) a mozgáskorlátozott anatómiai és fiziológiai állapotának megfelel;

b) a szakértői bizottság egyedi műszaki előírásainak megfelelően átalakított [a közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet alapján],

c) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedállal van felszerelve. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,

d) két darab pót-visszapillantó tükörrel van ellátva, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást (a két jobb oldali külső visszapillantó tükör egy olyan kialakítású tükörrel is helyettesíthető, amely a vezető- és a vezető melletti ülésből is biztosítja a jármű mellett lévő jobb oldali forgalmi sávra történő hátralátást).

Egyéb követelmények

Az oktatásra használt valamennyi járművet - kétkerekű járműveket kivéve - fel kell szerelni kék alapszínű, 20 cm magasságú, 3 cm vonalvastagságú - elölről és hátulról egyaránt - jól látható, nyomtatott fehér "T" betűt ábrázoló, 25x25 cm oldalélű táblával, valamint jól láthatóan fel kell tüntetni a képző szerv nevét és címét. A "B" kategória esetében ezen jelzéseket a jármű hossztengelyére merőlegesen felszerelt tetőtáblán kell elhelyezni. A tetőtáblán lévő "T" betűt oktatáson kívül le kell takarni

Az "AM", "A2" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" alkategóriás gyakorlati képzés főoktatási szakaszában a kísérő szakoktatót szállító személygépkocsi tetőtartóján el kell helyezni a motorosok oktatására figyelmeztető feliratot tartalmazó táblát.

oktatójármű-igazolás

A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása csak olyan érvényes hatósági engedéllyel rendelkező járművel végezhető, amelyet a további műszaki feltételek alapján a regionális igazgatóság erre alkalmasnak nyilvánított. Az erről szóló - legfeljebb két évre érvényes - oktatójármű-igazolást a jármű forgalmi rendszámára kell kiadni a jármű műszaki megvizsgálása alapján. Az érvényes igazolást a szakoktató oktatás és vizsga közben köteles magánál tartani és azt az ellenőrzés során az arra jogosult személynek bemutatni. (A trolibuszra a motorkerékpárra és a segédmotoros kerékpárra vonatkozóan a jármű tulajdonosának nem kell rendelkeznie ilyen igazolással.).

2003. december 01. előtt oktatásba bevont jármű oktatójármű-igazolása 2009. december 31-ét követő érvényességgel nem állítható ki.

 16, felmentés a tantárgyak hallgatása alól

Az itt felsorolt kategóriák tantárgyaiból általában semmiféle felmentés nem adható (kivétel).

Tanfolyammentes vizsga letételét kérheti

A mozgáskorlátozott, a siket, és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

§         az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

§         az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

§         védőnői,

§         dietetikusi,

§         mentőtiszti,

§         gyógytornász,

§         egészségügyi szakoktatói,

§         diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők,

                valamint

§         a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és

§         az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

                továbbá minden olyan vizsgázó, aki

§         1969. július 1-je és 1983. december 31-e között "D" kategóriára vezetői engedélyt, vagy "trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt;

§         1984. január 1-je után:

§         bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

§         "trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt,

§         "Mezőgazdasági vontató", "Segédmotoros kerékpár", "Lassú jármű" kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.