FőoldalHogyan - mikéntInternetes jelentkezésOktatókÁllami támogatásRészlet - fizetés


 

Vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi állampolgár rendelkezik külföldön megszerzett jogosítvánnyal és szeretne Magyarország területén huzamosabb ideig járművet vezetni. Ilyen esetben honosítást igényelhet, amellyel kapcsolatban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat.

Amennyiben a honosítandó vezetői engedélyt olyan országban állították ki, amely csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, a vezetői engedély birtokában a folyamatos tartózkodás kezdetétől számított egy évig lehet vezetni, ezt követően a külföldi vezetői engedély járművezetői vizsgakötelezettség nélkül honosítható magyar okmányra. Ebben az esetben nincsen szükség autósiskolára, az ügyet bármelyik Kormányablakon keresztül el lehet indítani.

A Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény tagállamai: Ausztria, Bahama Szigetek, Bahrein, Beloruszia, Belgium, Brazília, Bulgária, Csehország, Dél-Afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Fülöp Szigetek, Görögország, Guayana, Horvátország, Irán, Izrael, Jugoszlávia, Közép-Afrikai Köztársaság, Kuba, Kuvait, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Macedónia, Marokkó, Moldova, Monaco, Niger, Norvégia, Németország, Olaszország, Orosz Föderáció, Pakisztán, Románia, San-Marino, Svájc, Seychelle-Szigetek, Svédország, Szenegál, Szlovákia, Szlovénia, Tadzsikisztán, Türkenisztán, Ukrajna, Uruguay, Zaire, Zimbabwe.

Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Magyarország, Szlovénia, Málta, Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia.

Mikor van szükség a jogosítvány honosítására?

Abban az esetben, ha a vezetői engedély az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez nem csatlakozott harmadik országban került kiállításra, a vezetői engedély birtokában a folyamatos tartózkodás kezdetétől számított egy évig lehet vezetni, ezt követően a külföldi vezetői engedély helyett, honosítási eljárással magyar vezetői engedélyt kell kiváltani. Ha a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás alapján a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethető az e rendelet mellékletében meghatározott valamely magyar vezetői engedélybe bejegyezhető nemzetközi kategória tartalmával tanfolyammentes közlekedési alapismeretekből történt sikeres vizsgát követően kerülhet sor a vezetői engedély honosítására. Amennyiben nem állapítható meg a vezetési jogosultság tartalma, vagy az nem feleltethető meg az e rendelet mellékletében meghatározott valamely magyar vezetői engedélybe bejegyezhető nemzetközi kategória tartalmával, tanfolyammentes gyakorlati vezetési és közlekedési alapismeretekből történt sikeres vizsgát követően kerülhet sor a vezetői engedély honosítására.

A magyar vezetői engedélybe bejegyezhető kategóriák részletes leírását a 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély Magyarország területén az érvényességi idején belül jogosít járművezetésre, ha azonban az okmány érvényességi időt nem tartalmaz, úgy a folyamatos tartózkodás kezdetétől számított kettő év elteltével magyar vezetői engedélyre kell cserélni. A más EGT-álamban kiállított vezetői engedély vizsgakötelezettség nélkül cserélhető magyar vezetői engedélyre.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Vezetői engedély

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

A külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel akkor lehet Magyarországon vezetni, ha tartalmazza: az engedély jogosítottjának azonosítására alkalmas adatokat, a jogosított fényképét, az engedély kiállításának időpontját, az engedély számát, az egyes kategóriák érvényességi időpontját, a "permis de conduire" címfeliratot, az engedélyt kiadó ország nevét és/vagy államjelzését.

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt megfelelőnek kell tekinteni, ha
a)az az ország, amelyben a vezetői engedélyt kiadták csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, vagy
b)az engedélyt az EGT valamely tagállamában adták ki,
c) azt nemzetközi szerződés vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján az ország területén tartózkodó, átvonuló külföldi fegyveres erő tagja részére a küldő államban adták ki,
d) ahhoz hiteles magyar nyelvű fordítást csatoltak, és annak segítségével a járművezetési jogosultság tartalma megállapítható.

Amennyiben a külföldi vezetői engedély a fenti feltételeknek nem felel meg, úgy - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az országhatártól a szálláshelyig, illetve a szálláshelytől a kiléptető határátkelőhelyig jogosít vezetésre.

A megfelelőnek tekintett okmány birtokában a folyamatos tartózkodás kezdetétől számított egy évig lehet vezetni, ezt követően a külföldi vezetői engedély, járművezetői vizsgakötelezettség nélkül cserélhető magyar okmányra.

Egyéb esetekben közlekedési ismeretekből történő tanfolyam-mentes vizsga, más esetben gyakorlati vizsga után cserélhető. (E feltételekről részletesen az ügyintéző tájékoztatja.)

Vezetői engedélyének honosításához az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

Érvényes személyazonosításra alkalmas okmány, amely lehet
- régi, könyv formátumú személyazonosító igazolvány, vagy
- új, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, vagy
- útlevél,
- nem magyar állampolgár esetében a tartózkodásra jogosító regisztrációs igazolás, tartózkodási engedély

lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány, amely lehet az alábbiak valamelyike:
- lakcímet tartalmazó, régi típusú személyazonosító igazolvány, vagy
- hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímről, vagy
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány, szálláshely bejelentő

Az eljáró ügyintézőnél le kell adnia:
- érvényes külföldi vezetői engedélyét,
- kitöltött Nyilatkozat nyomtatványt, (ezt az ügyintéző bocsátja rendelkezésére)
- az ügyintéző tájékoztatásának megfelelően: egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt,
- a külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítását,
- a tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolást,

Az ügyintézés során be kell mutatni szükség szerint a pályaalkalmasságról szóló igazolást. A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása 6.200.- Ft igazgatási szolgáltatási díj postai befizetőlapon történő befizetése, a befizetés feladóvevényének az ügyintéző részére történő bemutatását követően történik. A befizetett díjról számlát kap.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a külföldi vezetői engedély honosítása során szükséges a tanfolyammentes vizsga (elmélet – gyakorlat) letétele, úgy vizsgánként 4.500- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A befizetett díjról számlát kap.

Az EGT-s állam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedély cseréje során csatolnia kell továbbá a mindenkori illetéktörvényben meghatározott mértékű illetéket (jelenleg 4.000-Ft.), amelyet a Magyar Államkincstár "Eljárási illetékbevételi számla" feliratú csekken kell befizetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a honosítási eljárás során a külföldi vezetői engedély bevonásra kerül, a viszonosság esetén a kiállító hatóságnak visszaküldésre kerül, egyéb esetben a külföldi állampolgár visszautazásáig azt tároljuk.

Az eljárás során Önről az ügyintéző fényképfelvételt készít, a bemutatott és leadott okmányok alapján elkészíti az adatlapot honosítás miatti - járművezetésre jogosító okmány kérelemhez.

Kérjük, hogy ezen adatlapot gondosan tanulmányozza át, ellenőrizze adatai helyességét, mert vezetői engedélye azokat fogja tartalmazni!

Tájékoztatjuk, hogy vezetői engedélyét postai úton, az Ön által megjelölt címre kézbesítjük, de lehetősége van azt okmányirodában is átvenni személyesen, vagy képviselője útján. Ez utóbbi esetben csatolni kell a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy közokiratot.

Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzése


A vezetői engedély új kategória megszerzése miatti cseréjéhez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:
- érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt, amely lehet az alábbiak valamelyike:
- régi, könyv formátumú személyazonosító igazolvány, vagy
- új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány,
- új, kártya formátumú vezetői engedély vagy útlevél

- a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványt,
- külföldi állampolgár esetében a magyarországi tartózkodás jogszerűségét, a „szokásos tartózkodási helyet” igazoló okmányt, harmadik ország állampolgára esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott tartózkodási jogot igazoló okmányt

Harmadik ország állampolgára: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó EGT-állam állampolgár
- harmadik ország állampolgárságával rendelkező
- családtagja. -a vizsgakötelezettség teljesítésének igazolására, a sikeres vizsga tényét tanúsító közlekedési hatóság által kiállított vizsgalapot, illetve vizsgaigazolást.

Az alábbi okmányok csatolása szükséges:
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt, / ez csak abban az esetben szükséges, ha a megszerzett újabb kategóriához a meglévőtől eltérő alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges/
- a vezetői engedély kiállításának megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást
Nyilatkozat nyomtatvány (az ügyintéző bocsátja rendelkezésére)

Az eljárás során Önről az ügyintéző fényképfelvételt készít, a bemutatott és leadott okmányok alapján dönt a vezetői engedély kiadásáról és számítógépes program segítségével elkészíti az adatlapot járművezetésre jogosító okmány kérelemhez. Kérjük, hogy ezen adatlapot gondosan tanulmányozza át, ellenőrizze adatai helyességét, mert vezetői engedélye azokat fogja tartalmazni!

A vezetői engedély központi kiállítású okmány. A járművezető kérelme alapján a vezetői engedély kiállítását az okmányirodai ügyintéző, az adat felvételezést követően informatikai úton, gyakorlatilag azonnal kezdeményezi. A gyártás kezdeményezését követően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a megszemélyesített vezetői engedélyt postázza az Ön által megadott lakcímre.

Az elkészült vezetői engedély az okmányirodában is átvehető személyesen, vagy képviselője útján. Ez utóbbi esetben csatolni kell a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy közokiratot. A vezetői engedély cseréje esetén az új vezetői engedély kézhezvételét követő nyolc napon belül a lecserélt vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adnia.

A Keresse az oktató kollégákat: Kiskőrös, Soltvadkert, Kecel, Akasztó, Tabdi, Csengőd, Izsák, Kaskantyú, Páhi, Kalocsa, Solt és környékén.